Historia nowożytna Polski (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Hubert Łaszkiewicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0400-0401WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin