Dydaktyka nauczania historii (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alicja Puszka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-0400-0401WYK0031
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie z obszarami edukacji dydaktycznej
C2 Przygotowanie teoretyczno-praktyczne do zawodu nauczyciela
C3 Wyrabianie poczucia misji zawodu nauczycielskiego
Wymagania wstępne
W1 Ogólne zorientowanie w aspektach współczesnego życia szkolnego
W2 Umiejętności komunikacji interpersonalnej
W3 Postawa prospołeczna i poczucie odpowiedzialności
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna zagadnienia związane z metodyką specjalistycznego przygotowania dydaktycznego - K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student użytkuje teorię dydaktyczną na podbudowie uniwersyteckiej edukacji historycznej - K_U01
2. Student opracowuje pisemne materiały i ustne wypowiedzi w obszarze zagadnień dydaktycznych - K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student, zorientowany w działalności instytucji oświatowych i inicjatywach edukacyjno-metodycznych, jest nastawiony na doskonalenie zawodowe - K_K01
Metody dydaktyczne
praca pod kierunkiem, rozmowa nauczająca, dyskusja, metody praktyczne
Treści programowe przedmiotu
W1. Dydaktyka ogólna :
W2. Dydaktyka szczegółowa historii
-założenia metodyki pracy edukacyjnej na lekcjach historii: zagadnienia szczegółowe
K1. Dydaktyka szczegółowa historii
P1. Praktyka hospitacyjna (w oparciu o instrukcję praktyk)
P2. Praktyka ciągła (w oparciu o instrukcję praktyk)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W. Brak wystarczającej znajomości zagadnień z obszaru treści dydaktycznych
U. Brak wykorzystania treści dydaktycznych w metodyce specjalistycznego przygotowania nauczycielskiego ; brak umiejętności komunikacyjnych w obszarze zagadnień dydaktycznych
K. Brak postawy samokształceniowej
ocena dostateczna
W. Wybiórcza wiedza treści dydaktycznych;
U. Częściowe wykorzystywanie treści dydaktycznych w metodyce; niepełne umiejętności komunikacyjne
K. Ogólne zorientowanie w możliwościach rozwoju zawodowego
Ocena dobra
W. podstawowa wiedza z zakresu dydaktyki
U. Podstawowe wykorzystywanie treści dydaktycznych w metodyce; Podstawowe umiejętności komunikacyjne
K. Monitorowanie dróg rozwoju zawodowego
ocena bardzo dobra
W. Wyczerpująca wiedza z zakresu dydaktycznego
U. Całkowite użytkowanie treści dydaktycznych w praktyce i umiejętności komunikacyjnych
K. Planowanie działań samokształceniowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
L. Podstawowa:
Bieniek M., Dydaktyka historii, Olsztyn 2007; Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008; Maternicki J., Majorek C., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993; Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1998; Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007; Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, red. J. Maternicki,Warszawa 2004

L. Uzupełniająca:
Arends R.I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1995; Awans zawodowy nauczyciela. Poradnik, Warszawa 2000; Dzierzgowska I., Jak uczyć metodami aktywnymi, Warszawa 2007; Dzierzgowska I., Wspinaczka po stopniach awansu, cz. 1-4, Warszawa 2008; Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się? Opole 2006; Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce 2000; Szkolny system oceniania. Praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Warszawa 2000; Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002; Maternicki J., Majorek C., Suchoński A.. Dydaktyka historii. Warszawa 1993; Program \\\"Nowa Szkoła\\\" materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych. Warszawa CODN 1999; Szkolny system oceniania. Praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Warszawa 2000;
oraz: \"Wiadomości Historyczne\" jak również programy, podręczniki, poradniki obowiązujące w danym roku szkolnym.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem