Contemporary Methodology of Science (konwersatorium) - 2017/2018

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr Robert Kublikowski
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 2/30
ECTS code:00000-03-0301KON0000
Language of instruction:English
Course objective
1. The main goal of the class is to show the knowledge concerning semiotics and methodology
2. The other goal is to develop critical thinking
Prerequisites
1. Basic critical thinking skills
Learning outcomes
Knowledge
1. Student has well-ordered particular knowledge from the area of semiotics and methodology
2. Student knows and understands basic methods of analyzing and interpreting various forms of philosophical statements
3. Student knows and understands basic notions and principles from the domain of intellectual property protection and copyright law

Skills
1. Student is able to find, analyze, evaluate, arrange and use information by employing sources both printed and digital
2. Student possesses basic research skills - including formulating and analyzing research problems, choosing research methods and instruments, elaborating and presenting
results - which allow to solve philosophical problems\"
3. Student is able to select proper and adequate instruments for interpreting and analyzing philosophical texts, to summarise and analyse philosophical arguments as well
as to identify their key theses, assumptions and consequences\"

Social Competence
1. Student is able to analyse situations and problems and formulate on his own propositions how to solve them
2. Student understands the need for lifelong learning and developing critical thinking skills
Teaching method
Presentation of the material, reading of articles and a discussion.
Course content description
Knowledge concerning semiotics and methodology. Methods: analysis, classification and typology, questions, definitions, reasoning (argumentation), discussion
Forms of assessment
Knowledge
(2) Student does not obtain basic knowledge concerning semiotics and methodology
(3) Student obtains basic knowledge concerning semiotics and methodology
(4) Student obtains knowledge concerning semiotics and methodology
(5) Student obtains a precise, well-ordered knowledge concerning semiotics and methodology

Skills (competence)
(2) Student is not able to analyse and understand basic knowledge concerning semiotics and methodology
(3) Student is able to analyse and understand basic knowledge concerning semiotics and methodology
(4) Student is able to analyse and understand in a fluent way basic knowledge concerning semiotics and methodology
(5) Student is able to analyse and understand in a fluent way advanced knowledge concerning semiotics and methodology. Student is able to put many interesting questions and to search for correct answers

Social Competence
(2) Student is not active in the learning process
(3) Student is not able to put an interesting question and take a part in a discussion concerning semiotics and methoodology
(4) Student is active in the learning process
(5) Student is able to put interesting questions and take a part in a discussion concerning semiotics and methoodology Student is very active in the learning process. Student is able to put interesting questions and take a part in a discussion concerning semiotics and methoodology. Student is very active in the learning process. Student is able to put many interesting questions and take a part in a discussion

Active participation (analysis, summary & discussion of the texts), 3 oral tutorial exams
Required reading list
1. Bronk A., Method as a Distinguishing Characteristics of Science in: Scientific Knowledge and Common Knowledge (eds.) D. Łukasiewicz and R. Pouivet, Epigram Publishing House and Kazimierz Wielki University Press, Bydgoszcz 2009, pp. 35-54
2. Kublikowski R., Definitions and the Growth of Knowledge. The Main Ideas, \"Summarium\", 45 (65), 2016, pp. 45-57
3. Kublikowski R., Is Kazimierz Ajdukiewicz’s Concept of a Real Definition Still Important? in: Lvov–Warsaw School. Special Issue, (eds.) A. Garrido and U. Wybraniec-Skardowska, \"Axioms\" 2016, 5 (3), 21, doi:10.3390/axioms5030021
4. Kublikowski R., Definitions in the Structure of Argumentation, \"Studies in Logic, Grammar and Rhetoric\", 16 (29), 2009, pp. 229-244
5. Kublikowski R., What is Reasoning? in: Lvov-Warsaw School, (eds.) A. Garrido and U. Wybraniec-Skardowska, Springer, to be published
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 4
Number of ECTS credits: 3
Form of assessment: Grade
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 5b - konwersatoria do wyboru: ścieżka b)/ Module 5b - complementary course: profile b » Zagadnienia etyki logiki, metodologii i epistemologii/ Elements of Ethics, Logic, Methodology, and Epistemology
Learning outcomes:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U01potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego