History of Ancient and Medieval Philosophy (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-03ECTS-0301SEM0000
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA- Student dysponuje określoną terminologią historycznofilozoficzną oraz posiada uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat starożytnych systemów filozoficznych: K_W01, K_W02; Student zna zasady analizy tekstów filozoficznych i umie je zastosować w praktycznej lekturze K_W07.
UMIEJĘTNOŚCI - Student posiada umiejętność analizy prac innych autorów oraz syntezy różnych historycznych idei i stanowisk -K_U02; Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin i rozwijania jej -K_U04.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)-Student potrafi dokonać pogłębionej analizy problemów historycznofilozoficznych i zaproponować rozwiązanie i narzędzia jego realizacji. - K_K04.
Metody dydaktyczne
Lecture, analysis of the classical text, discussion.
Treści programowe przedmiotu
1/ Presentation of the main philosophical currents in Antiquity and the Middle Ages.
2/ Different approaches to the history of philosophy and its historiography.
3/ Analysis of Classical philosophical texts.
4/ Analysis and criticism of wirtten works.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia: (W): student nie posiada podstawowej wiedzy na temat stanowisk filozoficznych, nie zna metodologii badań historycznofilozficznych oraz nie rozumie zasad rządzących własnością intelektualną. (U): Student nie potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy filozoficzne, nie potrafi sformułować tematu pracy magisterskiej i przygotować jej planu i bibliografii. (K): student nie przejawia zainteresowania przedmiotem, nie współpracuje z prowadzącym oraz kolegami, jest nierzetelny i niesumienny.
Zaliczenie: (W): Student posiada ugruntowaną wiedzę na temat stanowisk filozoficznych w starożytności i średniowieczu, zna metodologię badań historycznofilozoficznych oraz zna i respektuje prawa rządzące własnością intelektualną. (U): Student potrafi sformułować wypowiedź ustną i pisemną na tematy filozoficzne oraz potrafi sformułować plan pracy magisterskiej i przygotować jej plan i bibliografię.(K): Student interesuje się przedmiotem, aktywnie uczestniczy w zajęciach współpracując z prowadzącym i z kolegami, rzetelnie przygotowuje się do zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy, ed. D. Sedley, Cambridge 2003.
2. R. Van Nieuwenhove, An Introduction to Medieval Theology, Cambridge 2012.
3. Medieval Latin. An Introduction and Bibliographical Guide, ed. F. a. C. Mantello, Rigg, Washington 1996.
Kierunek studiów: Filozofia - grupa w języku angielskim (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zal. podpisem