History of Contemporary Philosophy (wykład) - 2017/2018

Course description
General information
Lecturer:dr Maksymilian Roszyk
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 3/45
ECTS code:00000-0300-0301WYK0366
Language of instruction:English
Course objective
C1: Presentation and discussion of the philosophical doctrines of the second part of 19th century and of 20th century
C2: Analysis of the specific character of contemporary philosophy and its basic problems, approaches and methods
C3: Presentation of the leading figures in contemporary philosophy
Prerequisites
W1: Satisfactory knowledge concerning ancient, medieval and modern philosophy
W2: Elementary skills in critical thinking
W3: Elementary skills in analyzing philosophical texts
Learning outcomes
Knowledge:
Student knows the basic philosophical systems, theories and ideas of contemporary philosophy
Student knows the standard philosophical terminology of contemporary philosophy as well as the leading contemporary philosophers
Student is aware of the general cultural relevance of contemporary philosophy
(K_W01, K_W02, K_W03)

Skills:
Student is able to apply his knowledge of contemporary philosophy to our contemporary intellectual pursuits
Student is able to read and analyze classical philosophical texts of contemporary philosophers
Student is able to grasp a relationship between twentieth century philosophical concerns, ideas and attitudes and the present-day issues of intellectual life
(K_U04, K_U05, K_U09)

Competences:
Student acquires an ability to participate actively in debates on ethical, religious and world-view issues
Student understands the complexity of world-view concerns and, therefore, develops a tolerant attitude to views and attitudes others than his own
Student is aware of the historical complexity and evolution of basic philosophical problems
(K_K02, K_K04, K_K05)
Teaching method
(1) Traditional lecture, (2) Interactive methods,
Course content description
Both lecture and classes are designed to present the most important strands and positions in the contemporary philosophy.
Lecture presents first the most important strands in non-analytical philosophy (pragmatism, phenomenology, existentialism, philosophy of dialogue, hermeneutics, postmodernism), and then the main figures and schools in analitical philosophy.
Programme of classes: phenomenology (Husserl, Scheler, Ingarden), Heidegger, Sartre, Foucault, Derrida, English Idealism (F. Bradley), Russell, Wittgenstein, neopositivism, Quine, Rorty, Lvov-Warsaw school.
Forms of assessment
Lecture: oral exam at the end of the semester (100%)
Classes: two written tests (80%), participation in and activity during the classes (20%)

2 unsatisfactory (fail):
K: Student fails to acquire minimum knowledge of facts, figures and ideas of contemporary philosophy
S: Student is unable to grasp the essence of contemporary philosophical problems and discourse
C: Students lacks the skill and/or willingness to engage in a collective effort to debate and achieve understanding of philosophical, moral and world-view matters

3 satisfactory:
Student possesses basic knowledge of contemporary philosophical systems and the personalities behind them
S: Student can identify and understand philosophical problems in a general and unclear way
C: Student rather passively participates in debates and exchanges on philosophical issues

4 good:
K: Student possesses fairly good, systematized knowledge of facts, personalities and ideas of contemporary philosophy
S: Student is able correctly to identify and discuss a given philosophical problem
C: Student is able to engage in a debate on some philosophical matter

5 very good:
K: Student possesses extensive, systematized and thorough knowledge and understanding of the relevant issues concerning contemporary philosophy
S: Student is able thoroughly to grasp the essence of relevant philosophical matters and relate it in discussion to present-day concerns
C: Student is prepared to play a leading role in social debates and controversies related to philosophical, moral, religious and worldview
concerns
Required reading list
REQUIRED READING LIST:
Fragments of classical works and important commentaries concerning contemporary philosophy (the exact list will be given on the classes). Stanford Encyclopedia of Philosophy (open access in Internet) will be useful to students.

RECOMENDED READING LIST
– S. Critchley, W.R. Schroeder (eds.), A Companion to Continental Philosophy, Malden, MA–Oxford, UK: Blackwell 1998.
– G. Gutting, French Philosophy in the Twentieth Century, Cambridge: Cambridge University Press 2001.
– A.P. Martinich, D. Sosa, (eds.), A Companion to Analytic Philosophy, Malden, MA-Oxford, UK: Blackwell 2002.
– S. Soames, Philosophical Analysis in the Twentieth Century, vols. 1-2, Princeton University Press 2005.
– R.C. Solomon, D. Sherman (eds.), The Blackwell Guide to Continental Philosophy, Malden, MA–Oxford, UK: Blackwell 2003.
– H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, Dodrecht–Boston–London: Kluwer 1994.
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 4
Number of ECTS credits: 6
Form of assessment: Examination
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 2 - Zajęcia podstawowe obowiązkowe Module 2 - Basic courses » Historia filozofii/ History of Philosophy
Learning outcomes:
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K05ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U09ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W01zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
K_W02ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W09ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym