Język angielski - CEF B1+ (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Marlena Iglik
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0055
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach studenta, aby mógł w sposób w miarę swobodny porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz akademic\\\\kiego. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych integrując je do poziomu umożliwiającego rozpoczęcie nauki na poziomie B1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wymagania wstępne
W1- znajomość języka angielskiego na poziomie A2/B1
W2- przystąpienie do testu poziomująceg
W3- dostęp do internetu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna czasy gramatyczne: Present Simple Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Past Perfect

2. Zna konstrukcje zdaniowe uwzględnione w programie nauczania na poziomie B1 (np. mowa zależna, strona bierna, okresy warunkowe, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący [np. I wish], konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym [np. stop to do sth, stop doing sth], pytania rozłączne, [question tags], łącznik zdań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, określony i zerowy, zaimki względne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, pytania pośrednie, użycie czasowników i grup modalnych (np. can, could, should, must)

3. Zna materiał leksykalny w zakresie: człowiek, jego praca i zainteresowania, sport, czas wolny, zakupy, transport, podróże, media i komputery, kultura i edukacja, przyroda, zagrożenia dla świata a także zwroty potrzebne do nawiązywania kontaktów towarzyskich i zawodowych oraz elementy języka (specjalna terminologia, styl) używanego w kontekstach akademickich (min. przy wygłaszaniu prezentacji, wyrażaniu opinii, porównywaniu, kontrastowaniu, wyrażaniu podobieństwa)


UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie: potrafi formułować proste wypowiedzi pisemne - wśród nich również teksty związane z życiem akademickim - (np. list nieformalny, list z prośbą o informacje, instrukcję, zaproszenie, recenzję, krótki esej wyrażający opinię za lub przeciw jakiemuś poglądowi, streszczenie krótkiego akapituj, parafrazę prostego zdania/tekstu, notatkę z wykładu itp.)

Czytanie: umie zrozumieć ogólny sens tekstu (również literackiego) oraz szczegóły w nim zawarte; potrafi domyślić się znaczeń i intencji autora. Zna cechy charakterystyczne różnych tekstów pisanych i różnice między nimi.

Mówienie: potrafi porozumiewać się w różnych sytuacjach min. będących częścią kontekstu akademickiego, wyrażać swoje myśli na wiele sposobów; umie uzasadnić własną opinię i zamierzenia; potrafi formułować wypowiedzi dotyczące różnorodnych dziedzin życia i zabierać głos w dyskusji wykazując pozytywne i negatywne aspekty tematu (również dyskusji, której celem jest osiągnięcie porozumienia lub kompromisu); potrafi także przedstawić prezentację na zadany temat (min. opisującą własne zainteresowania akademickie)

Rozumienie ze słuchu: rozumie ogólny sens wypowiedzi (również wykładów akademickich) w szerokim zakresie tematów, wypowiadanych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych; potrafi wychwycić szczegółowe informacje.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

1. Potrafi systematycznie dokonywać samooceny własnych umiejętności i samodzielnie uzupełniać braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi (np. słownik, Internet).
2. Umie samodzielnie korzystać z materiałów źródłowych.
3. Potrafi przygotować prezentację na zadany temat.
4. Umie wykonać projekt indywidualny i grupowy.
5. Potrafi współpracować z innymi w czasie zajęć w parach lub grupach.
6. Potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce.
7. Potrafi nawiązywać kontakty i prowadzić rozmowy w różnych sytuacjach (również sytuacjach związanych z życiem akademickim) używając adekwatnych do tego zwrotów.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów , ćwiczenia audytoryjne,ćwiczenia utrwalające poznany materiał, praca w parach i praca w grupach, dyskusja, praca własna studenta( rownież praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
Treści programowe przedmiotu
Zob. w rubryce \\\"Efekty kształcenia dla przedmiotu\\\"
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-Praca na lektoratach
Prace domowe
Wypowiedzi pisemne
Krótkie prace kontrolne
Krótka prezentacja
Testy z poszczególnych działów

ocena niedostateczna:
-student nie wykonuje zleconych prac domowych i ich nie uzupełnia
- student nie uczęszcza na zajęcia
-student nie zalicza testów ( próg zaliczenia 60%)
-student nie wykonuje zadań zleconych na platformie e-learningowej

ocena dostateczna
-student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
-student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 60-69%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej

ocena dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
-student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 70-84%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
-student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale

ocena bardzo dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
-student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 85-100%)
- student wykonuje zadania zlecone na platformie e-learningowej
-student wykazuje ponadprzeciętną aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu
umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale,pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- literatura podstawowa:
English File Intermediate

-literatura uzupełniająca
Longman, Słownik Współczesny
Mark Foley, Diane Hall, My Grammar Lab Intermediate
Oxford EAP Elementary
Cambridge Academic English B1
FTE Academic Expert Bo
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę