Język rosyjski - CEF B2 (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Barbara Okulska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09601-00-0000LEK0082
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie języka na poziomie zapewniającym sprawną i skuteczną komunikację na dowolne tematy
C2 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia
C3 - rozwijanie integracji sprawności językowych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student posiada zasób słownictwa w zakresie tematyki objetej programem nauczania kursu
W2 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze, kultura i sztuka)
W3 - student rozpoznaje i stosuje zasady konstruowania różnych form wypowiedzi, dobiera stosowne struktury morfosyntaktyczne
W4 - student rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka
W5 - student przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony
U2 - student rozumie wykłady i dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny
U3 - student identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte
U4 - student prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy
U5 - student bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów
U6 - wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny
U7 - student pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, opis, streszczenie, list), stosując odpowiedni rejestr

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student ma świadomość, iż jezyk jest nośnikiem wiedzy na temat kultury materialnej i duchowej kraju nauczanego języka
K2 - student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego
K3 - student inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego
K4 - student jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających sie potrzeb społecznych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej
Metody dydaktyczne
Metoda podająca - objaśnienie lub wyjaśnienie, opowiadanie, anegdota
Metoda aktywizująca - dyskusja, scenki sytuacyjne, gry dydaktyczne, burza mózgów
Ćwiczenia kontrolne
Treści programowe przedmiotu
Zakres tematyczny:
- Выбор профессии.
- Отношения с родителями.
- Мужчина и женщина в современном мире.
- Брачный контракт. Браки с иностранцами.
- Наука и техника в быту.
- Новые технологии.
- Берегите природу.
- Стихийные бедствия.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarna wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunukat

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawowa wiedze z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce
EKK: wykazuje aktywna postawę nakierowana na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- \\\"Диалог 3\\\" Podręcznik z ćwiczeniami, Olga Tatarchyk, Agnieszka Ślązak-Gwizdała, WSiP 2014r.
- Materiały uzupełniające i materiały autorskie
- Oryginalne teksty prasowe, internetowe
- Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane przez nauczyciela
- Słowniki tematyczne
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę