Język rosyjski - CEF A2 (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Barbara Okulska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09600-00-0000LEK0079
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie języka na poziomie zapewniającym komunikowanie się w prostych, rutynowych sytuacjach
C2 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania, pisania
C3 - rozwijanie kompetencji interkulturowej
Wymagania wstępne
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących podstawowych dziedzin życia (rodzina, życie codzienne, praca, podróżowanie, mieszkanie i środowisko, kultura)
W2 - student przedstawia podstawowe informacje, związane ze sprawami dla niego ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące położenia Rosji, jej przyrody, podróżowania, środków transportu, zabytkach Moskwy)
W3 - student rozpoznaje zasady gramatyki języka rosyjskiego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu A2

UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie:
U1 - student rozpoznaje główny sens informacji zawartych w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach
U2 - student rozpoznaje wyrażenia i najczęściej używane słowa dotyczące podstawowych dziedzin życia (np. informacje dotyczące siebie i swojej rodziny, zakupów, zatrudnienia, spędzania czasu wolnego)
Czytanie:
U1 - student znajduje potrzebne informacje w krótkich, prostych tekstach
U2 - student wychwytuje ogólny przekaz prostych tekstów z różnych dziedzin życia
Mówienie:
U1 - student porozumiewa się w typowych sytuacjach, wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy
U2 - student posługuje się ciągiem wyuczonych wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opowiedzieć o pogodzie, porach roku, symbolach Rosji, rodzajach pociągów i innych środkach lokomocji
Pisanie:
U1 - student potrafi napisać krótkie notatki, wiadomości, listy prywatne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego
K2 - student uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego
K3 - student chętnie inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka rosyjskiego
K4 - student ma świadomość występowania różnic międzykulturowych
Metody dydaktyczne
Metoda podająca - objaśnienie, wyjaśnienie, tłumaczenie, pokaz
Metoda aktywizująca - dialogi, praca w grupach, gry i zabawy dydaktyczne
Ćwiczenia sprawdzające
Treści programowe przedmiotu
Zakres tematyczny:
1. Dane osobowe, wygląd zewnętrzny
2. Cechy charakteru, uczucia i emocje
3. Miejsce zamieszkania, opis domu i pomieszczeń
4. Obowiązki domowe, remont
5. Podróżowanie, nazywanie środków transportu
6. Zawody i stanowiska, warunki pracy
7. Życie codzienne, zakupy
8. Określanie stanu zdrowia, nazywanie chorób, dolegliwości
9.Zakupy i usługi - rodzaje sklepów, artykuły spożywcze, towary przemysłowe, sprzedawanie-kupowanie, środki płatnicze
10.Żywienie - lokale gastronomiczne, artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie
11.Sport - dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy
12.Kariera - formy aktywności zawodowej, cechy przydatne w danym zawodzie, redagowanie CV
13.Dbanie o wygląd zewnętrzny - wizyta u fryzjera, dentysty, lekarza
14.Wypoczynek - organizacja pracy i odpoczynku, miejsce i rodzaje wypoczynku, zasady
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarna wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunukat

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawowa wiedze z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce
EKK: wykazuje aktywna postawę nakierowana na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- \"Od A do Я\", Rosjanka2013
- \"Диалог 2\" , Mirosław Zybert, WSiP 2013
- Materiały uzupełniające i materiały autorskie
- Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe
- Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane przez nauczyciela
- Słowniki tematyczne
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę