Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Gryta
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0057
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_C01 celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach studenta, aby mógł w sposób w miarę swobodny porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach biznesowych z elementami terminologii psychologicznej. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych integrując je do poziomu umożliwiającego używanie języka na poziomie B1+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne
W_W01 zna język angielski na poziomie A2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B1: czasy gramatyczne: Present Simple Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Past Perfect
K_W02 rozpoznaje konstrukcje zdaniowe uwzględnione w programie nauczania na poziomie B1: mowa zależna, strona bierna, okresy warunkowe, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący \" I wish, konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym [np. stop to do sth, stop doing sth], pytania rozłączne, [question tags], łącznik zdań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, określony i zerowy, zaimki względne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, pytania pośrednie, użycie czasowników i grup modalnych (np. can, could, should, must)
K_W03 rozpoznaje terminologię i słownictwo dotyczące historii i struktury firmy; rekrutacji; handlu, usług i reklamy oraz sposobu prowadzenia rozmowy z klientem , negocjowania oraz rozwiązywania problemów przez telefon
K_W04 przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego.
UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie:
K_U01 umie napisać krótkie listy formalne i nieformalne do klientów i instytucji w sprawie pracy, CV, listy transakcyjne informujące o produkcie i zadające pytania oraz listy zawierający reklamację
K_U02 notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie
Czytanie:
K_U03 umie zrozumieć ogólny i szczegółowy sens tekstów dotyczących różnych dziedzin biznesu, korespondencji biznesowej, tekstów reklamowych
K_U04 potrafi domyślić się znaczeń i intencji autora
K_U05 zna cechy charakterystyczne różnych tekstów pisanych i różnice między nimi

Mówienie:
K_U06 potrafi dostosować rejestr języka do potrzeb (język formalny/ nieformalny)
K_U07 umie wyrażać krótkie opinie, udzielać porad oraz uzyskiwać informacje dotyczących zawierania transakcji,
K_U08 bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania, zabiera głos w dyskusji i negocjacjach oraz rozmowie kwalifikacyjnej
K_U09 wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat i odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
Słuchanie:
K_U10 rozumie ogólny sens wypowiedzi w szerokim zakresie tematów biznesowych w sytuacjach komunikacyjnych podczas rozmów telefonicznych, rozmów w biurze i firmie pomiędzy pracownikami i klientami;
K_U11 potrafi wychwycić szczegółowe informacje z fragmentów wykładów lub prezentacji
Metody dydaktyczne
metody nauczania praktycznego z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje ,symulacje,ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, praca w zespołach i praca indywidualna
Treści programowe przedmiotu
Komunikacja:
- zwroty potrzebne do prezentacji reklamowych, negocjacji, objaśniania kwestii, zwroty otwierające i wskaźniki dyskursu, wyrażanie opinii, porównywanie, kontrastowanie
- styl formalny pism biznesowych
Słownictwo i gramatyka:
terminy języka biznesowego korespondujące z zakresem tematycznym podręcznika, kolokacje językowe, czasy gramatyczne i ich funkcje, skróty używane w nieformalnej korespondencji, przysłówki / przymiotniki i ich gradacja, bezokolicznik/ formy gerundialne, zdania warunkowe używane w negocjacjach, użycie strony biernej
Obszar wiedzy :
- poznanie wybranych tematów z dziedziny biznesu w zakresie historii i strategii przedsiębiorstwa, technik rekrutacji, prezentacji i promocji produktu, handlu i usług, obsługi klienta, badania rynku
- prowadzenie negocjacji
- przygotowanie prezentacji dotyczących wybranych tematów
- rozwój kariery zawodowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Praca na zajęciach
Prace domowe
Prezentacje
Krótkie prace kontrolne
Testy z poszczególnych działów w formie papierowej
ocena niedostateczna:
-student nie wykonuje zleconych prac domowych i ich nie uzupełnia
- student nie uczęszcza na zajęcia
-student nie zalicza testów ( próg zaliczenia 60%)
ocena dostateczna
-student wykonuje zlecone prace pisemne bądź je uzupełnia w terminie późniejszym
-student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 60-69%)
ocena dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
-student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 70-84%)
-student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w materiale

ocena bardzo dobra
- student wykonuje zlecone prace pisemne w terminie
-student uczęszcza na zajęcia i przedstawia dokument usprawiedliwiający nieobecność
- student zalicza testy ( w przedziale 85-100%)
student wykazuje aktywność w trakcie zajęć i ma materiał opanowany w stopniu umożliwiającym bardzo swobodne poruszanie się w materiale,pracuje bardzo systematycznie i wykazuje się wysokim stopniem samodzielności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
The Business 2.0 Pre-Intermediate Student\'s Book
Business Benchmark B1 Student\'s Book
Market Leader Pre-Intremediate Student\'s Book
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę