Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Michał Narecki
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0057
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych.
C2 Rozwijanie sprawności językowych niezbędnych dla dalszego doskonalenia językowego.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. życie rodzinne i społeczne, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, klimat i środowisko, zagrożenia cywilizacyjne, środki masowej komunikacji);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B1;
3. przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego.

UMIEJĘTNOŚCI
SŁUCHANIE
1. rozpoznaje główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy;
2. rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin, jeśli te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte, jeśli tematyka tekstu dotyczy niezbyt złożonej dziedziny;
4. identyfikuje główny przekaz prostych wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje przekaz w tekstach dotyczących niezbyt złożonej tematyki i napisanych w sposób przejrzysty;
2 wyszukuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących niezbyt złożonej tematyki;
3. rozpoznaje główny przekaz/ argumentacje tekstów dotyczących znanej mu dziedziny pod warunkiem, że język użyty w tych tekstach jest w miarę prosty i nieidiomatyczny.
MÓWIENIE
1. wypowiada się w miarę płynnie na różne znane niezbyt złożone tematy;
2. wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego;
3. bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania (np.: dotyczące rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących);
4. krótko uzasadnia własne poglądy i plany;
5. relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia, opisując własne reakcje i wrażenia;
6. wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat (zgodny z kierunkiem studiów);
7. odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
8.formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.
PISANIE
1. pisze proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy (list, krótki raport, relacja, esej, streszczenie);
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie (dotyczącym studiowanej dziedziny).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
Praca z książką, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć: ćwiczenia

1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect
2. Konstrukcje zdaniowe uwzględnione w programie nauczania na poziomie B1 (np. mowa zależna, strona bierna, okresy warunkowe, zdania celowe, zdania czasowe, tryb łączący [np. I wish], konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym [np. stop to do sth, stop doing sth], pytania rozłączne, [question tags], łączniki zdań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, określony i zerowy, zaimki względne, stopniowanie przymiotników i przysłówków, przyimki, pytania pośrednie)
3. Czasowniki modalne (np. can, could, should, must)
4. Materiał leksykalny w zakresie: kariera, firmy, sprzedaż, stres, rozrywka, ekonomia, marketing, planowanie, umiejętności, cechy charakteru, uczucia, produkty
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)
- Wykonanie wszystkich prac domowych (w tym obowiązkowych prac pisemnych)
- Aktywne uczestnictwo w zajęciach
- Zaliczenie testów z kolejnych działów
- Prezentacja lub projekt
Literatura podstawowa i uzupełniająca
The Business 2.0 B1 Pre-Intermediate (Macmillan)
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę