Język angielski - CEF B1+ (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Radosław Furmaga
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0057
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Rozwinięcie zdolności mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku angielskim.
C2-Rozwinięcie słownictwa w obrębie danego poziomu nauczania.
C3-Przyswojenie struktur gramatycznych w obrębie danego poziomu nauczania.
C4- Zaznajomienie studentów z kulturą krajów anglojęzycznych oraz jej wpływu na używanie języka angielskiego.
C5-Wyrobienie umiejętności prezentacji wybranych zagadnień akademickich w obrębie studiowanego kierunku.
Wymagania wstępne
W1-Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym stopnia niższego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA- 1. Zna czasy gramatyczne: -Present Simple -Present Continuous, -Present Perfect, -Present Perfect Continuous, -Past Simple, -Past Continuous, -Future Simple, -Future Continuous, -Future Perfect, -Past Perfect
2. Zna konstrukcje zdaniowe:-mowa zależna, -strona bierna, -okresy warunkowe, -zdania celowe, -zdania czasowe, -tryb łączący, -konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym, -pytania rozłączne, -łącznik zdań, -rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimek nieokreślony, -określony i zerowy, -zaimki względne, -stopniowanie przymiotników i przysłówków, -przyimki, -pytania pośrednie
3. Posiada wiedzę na temat wszystkich czasowników modalnych w aspekcie teraźniejszym i przeszłym
4. Zna materiał leksykalny w zakresie: człowiek, jego praca i zainteresowania, sport, czas wolny, zakupy, transport, podróże, media i komputery, kultura i edukacja, przyroda, zagrożenia dla świata, finanse, środowisko akademickie

UMIEJĘTNOŚCI- 1.Pisanie: potrafi formułować proste wypowiedzi pisemne (listy nieformalne, instrukcje, zaproszenia, krótkie opowiadania i notatki.)
2. Czytanie: umie zrozumieć ogólny sens tekstu (również literackiego) oraz szczegóły w nim zawarte; potrafi domyślić się znaczeń i intencji autora. Zna cechy charakterystyczne różnych tekstów pisanych i różnice między nimi.
3. Mówienie: potrafi porozumiewać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, wyrażać swoje myśli na wiele sposobów; umie uzasadnić własną opinię i zamierzenia; potrafi formułować wypowiedzi dotyczące różnorodnych dziedzin życia
4. Rozumienie ze słuchu: rozumie ogólny sens wypowiedzi w szerokim zakresie tematów, wypowiadane w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych; potrafi wychwycić szczegółowe informacje.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)- 1. Potrafi systematycznie dokonywać samooceny własnych umiejętności i samodzielnie uzupełniać braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi (np. słownik, Internet)
2. Umie samodzielnie korzystać z materiałów źródłowych
3. Potrafi przygotować prezentację na zadany temat
4. Umie wykonać projekt indywidualny i grupowy
5. Potrafi współpracować z innymi w czasie zajęć w parach lub grupach
6. Potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce
7. Potrafi nawiązywać kontakty i prowadzić rozmowy w różnych sytuacjach używając adekwatnych zwrotów
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Kładą one nacisk nacisk na komunikację. Wśród metod nauczania można wyróżnić:
- odtwarzanie ról i scen
- wywiady
- gry i zagadki
- pracę w parach i grupach
- uczenie się przez nauczanie
- ćwiczenia leksykalne i gramatyczne w różnej formie
- praca na utworach muzycznych, filmach, filmach edukacyjnych, literaturze, książkach edukacyjnych
-angażowanie dyskusji, konwersacji w parach i tworzenie prezentacji na wybrane tematy
Treści programowe przedmiotu
Student:
1. Ma świadomość kompleksowej natury języka i jego złożoności
2. Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie studiowanej dyscypliny
3. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów
4. Zna elementarną terminologię związaną z kierunkiem studiów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

Praca na zajęciach
Prace domowe
Prezentacje
Krótkie prace kontrolne
Testy z poszczególnych działów w formie papierowej
Test na zakończenie dwóch lat nauki

Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie zna terminów leksykalnych i materiału gramatycznego z odpowiedniego zakresu tematycznego.
(U) Student nie potrafi zastosować umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie).
(K) Student nie potrafi zorganizować sobie środowiska pracy nad językiem.

Ocenia dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy leksykalne i wybrane zagadnienia gramatyczne z odpowiedniego zakresu tematycznego.
(U) Student potrafi częściowo zastosować umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie).
(K) Student potrafi częściowo zorganizować sobie środowisko pracy nad językiem.

Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów leksykalnych i większość materiału gramatycznego z odpowiedniego zakresu tematycznego.
(U) Student potrafi zastosować umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie).
(K) Student potrafi zorganizować sobie środowisko pracy nad językiem.

Ocena bardzo dobra:
(W) Student zna wszystkie terminy leksykalne i cały materiał gramatyczny z odpowiedniego zakresu tematycznego.
(U) Student potrafi perfekcyjnie zastosować umiejętności posługiwania się językiem angielskim (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie).
(K) Student potrafi perfekcyjnie zorganizować sobie środowisko pracy nad językiem oraz pomagać innym w w realizacji tego celu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
D.Cotton, D. Falvey, J. Hughes, S. Kent, New Language Leader Intermediate: Coursebook. Wyd. Pearson.
D.Cotton, D. Falvey, J. Hughes, S. Kent, New Language Leader Intermediate: Workbook. Wyd. Pearson.
Literaruta uzupełająca:
M. Fooley, D. Hall, My Grammar Lab Intermediate: Student\'s Book. Wyd. Pearson
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę