Język angielski - CEF B1+ (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Albiniak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0057
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest:
1. poszerzenie zdobytej dotychczas przez studenta wiedzy i umiejętności językowych,
2. zmotywowanie i aktywne zaangażowanie studenta w proces nauczania języka angielskiego,
3. zapoznanie studenta z elementami kultur i zwyczajami krajów anglojęzycznych i innych krajów świata
4. przygotowanie studenta do porozumiewania się w języku angielskim w różnych sytuacjach językowych, w tym podczas studiów (elementy academic English), ewentualnych podróży czy miejscu pracy na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
5. przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego na poziomie B1 przeprowadzanym przez SPNJO KUL.
Wymagania wstępne
Teoretyczna i praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie A2/A2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

Student opanował teoretyczną znajomość języka angielskiego (materiał gramatyczny, leksykalny, funkcje językowe) według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich -CEF B1 

UMIEJĘTNOŚCI

Student udoskonalił następujące umiejętności językowe:
1. rozumienia języka mówionego w zakresie różnych tematów, gdy używany język jest standardowy
2. mówienia - komunikowania swoich potrzeb, myśli i zamierzeń w różnych sytuacjach językowych, wyrażania i uzasadniania swoich opinii,
3. czytania: ogólnego i szczegółowego rozumienie różnych tekstów (na przykład artykułów, listów, ogłoszeń),
4. pisania różnych tekstów w języku angielskim (na przykład listów, ogłoszeń, opowiadań, recenzji, artykułów, instrukcji, zaproszeń, wypracowań).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

Student jest w stanie zrozumieć wypowiedź w języku standardowym, kiedy rozmowa dotyczy omawianych tematów (na przykład studiów, pracy, zainteresowań, podróży, nauki, kultury, literatury, sztuki, ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, i tym podobnych). Student potrafi komunikować się w wielu sytuacjach językowych (na przykład w uniwersytecie, w pracy, w podróży). Student jest w stanie wyrazić swoje potrzeby, zapytać o informacje, wypowiedzieć się na różne tematy dotyczące jego życia oraz otaczającego go środowiska, dyskutować - wyrazić i uzasadnić swoją opinię, zgodzić się lub nie z czyjąś opinią, opowiedzieć wydarzenie, zaprezentować lub opisać osobę, miejsce, obrazek, zrecenzować książkę lub film, wyrazić propozycje, zaproponować rozwiązanie problemu, wyrazić aprobatę lub zainteresowanie i tym podobne.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja, metoda komunikacyjna, dialogi w parach, autentycznych materiałów do słuchania i czytania, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, metoda bezpośrednia, brainstorming, quiz, dyskusja w parach
Treści programowe przedmiotu
MATERIAŁ GRAMATYCZNY.

1. Tworzenie i użycie czasów:
Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple i Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Past Perfect
2. Wszystkie czasowniki i grupy modalne
3. Konstrukcje zdaniowe:
- mowa zależna - zdania twierdzące, pytające i rozkazujące
- strona bierna
- okresy warunkowe (typu O, I, II)
- zdania celowe
- zdania czasowe
- tryb łączący (np. \'I wish\', \'I\'d rather\')
- bezokolicznik i rzeczownik odczasownikowy (forma gerund)
- pytania rozłączne (question tags)
4. Łączniki zdań (np. although, however, despite, )
5. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
6. Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
7. Zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia, zaimki i przymiotniki dzierżawcze,
8. Zaimki względne
9. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
10. Przyimki

na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

MATERIAŁ LEKSYKALNY

- człowiek i jego życie codzienne- podstawowe informacje, takie jak dane osobowe, wygląd zewnętrzny, charakter i cechy osobowości, szkoła, studia, praca, zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu, zdrowy tryb życia, sport, związki, wakacje, zakupy, miasto rodzinne. - środowisko naturalne - ochrona środowiska, zagrożone gatunki, życie na wsi i w mieście, opis budynku, transport, podróże, różnice kulturowe, trendy w modzie, stereotypy, działalność dobroczynna
- edukacja - nauka, kultura, sztuka, literatura, media, filmy, znane osoby ze świata filmu, literatury, sztuki, znane postacie historyczne, nowoczesne technologie (internet, komputer i tym podobne), elementy academic English

na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
do zaliczenia przedmiotu wymagane są oceny z co najmniej dwóch sprawdzianów pisemnych (testy gramatyczno-leksykalne z uwzględnieniem funkcji językowych), ocena za wypowiedzi ustne, ocena za wypowiedź pisemną, przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zajeciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podręcznik - New English File Pre-Intermediate, prezentowane przez lektora materiały uzupełniające w formie dodatkowych ćwiczeń typu listening czy reading comprehension oraz testów, słowniki dwu lub jednojęzyczne tradycyjne lub online, na przykład: Oxford Wordpower lub inny na podobnym poziomie
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę