Język angielski - CEF B1 (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Krzysztof Urbański
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0055
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowych i komunikacyjnych, umożliwiających im porozumiewanie się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych na poziomie A2
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie A1/A1+
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student opanował materiał gramatyczny i leksykalny potrzebny do komunikowania się na poziomie CEF A2/A2+
UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student rozumie ogólny sens nieskomplikowanych wypowiedzi, potrafi wychwycić główne informacje komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie
U2 Student potrafi formułować nieskomplikowane wypowiedzi, oraz prowadzić dialogi w codziennych sytuacjach życiowych.
U3 Student rozumie ogólny sens tekstu, oraz potrafi wyszukać informacje szczegółowe w dłuższym nieskomplikowanym tekście.
U4 Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi pisemne w oparciu o podany wzór: list/e-mail nieformalny, pocztówka, notatka, oraz potrafi wypełnić ankietę lub formularz.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.
Metody dydaktyczne
Metoda komunikatywna, prezentacja, prezentacja multimedialna, dyskusja otwarta, dyskusja w parach, film, podcast, fragmenty artykułów
Treści programowe przedmiotu
-Zakres materiału gramatycznego:
1. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple
2. Czasowniki modalne: can/can\\\'t, could/couldn\\\'t, should/shouldn\\\'t, must/mustn\\\'t, may/might, have to/don\\\'t have to
3. konstrukcje zdaniowe - szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym, przeczącym, pytającym, rozkazującym oraz pytania o podmiot, would like to, be going to, there is/there are, have got, used to, be allowed to, too/enough, So do I/ Neither do I, zdania warunkowe - I i II okres warunkowy, zdania czasowe, proste zdania w stronie biernej, zdania złożone z zaimkami względnymi who/which/where, question tags, konstrukcje z czasownikiem w formie bezokolicznika i formy gerund, proste zdania w mowie zależnej
4. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników (regularna i nieregularna), rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (John\\\'s car)
5. Użycie przedimka nieokreślonego, określonego i zerowego.
6. Zaimki osobowe, wskazujące, dzierżawcze
7. Liczebniki główne i porządkowe
8. Kwantyfikatory (some, any, much, many, a few, a little, each, every) oraz złożenia typu: somebody/someone, something, somewhere, anybody/anyone, anything, anywhere, nobody/no one, nothing, nowhere
9. Stopniowanie przymiotników i przysłówków, porównania typu: as ... as / not as ... as, more / less ... than
10. Przyimki miejsca, czasu i ruchu
11. Spójniki
12. Tworzenie przysłówków
Zakres materiału leksykalnego:
1. Ludzie - dane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, upodobania, członkowie rodziny, ubrania, zawody, praca
2. Zdrowie - zdrowie, choroby, dolegliwości, części ciała, zdrowy styl życia
3. Życie codzienne - pory dnia, roku, dni tygodnia, miesiące, nazwy czynności, jedzenie, zakupy, telefon, internet
4. Środowisko, w którym żyjemy - nazwy budynków i miejsc, kierunki, położenie, pogoda, zwierzęta
5. Świat - kontynenty, państwa, narodowości, podróże
6. Czas wolny - zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu
Funkcje komunikacyjne
1. Podawanie danych osobowych i zainteresowań
Prezentacja członków rodziny
Nazywanie i opisywanie ubrań i przedmiotów
Nazywanie zawodów i czynności
Określanie własnych planów i ambicji
2. Nazywanie chorób i dolegliwości
Wizyta u lekarza
Udzielanie rad
3. Określanie daty, czasu, pory dnia i pór roku
Opisywanie codziennych zajęć i upodobań
Obowiązki domowe
Zamawianie różnych potraw w restauracji / barze
Robienie zakupów
Prowadzenie rozmowy telefonicznej
Formułowanie wiadomości e-mailowej
4. Pytanie o drogę
Nazywanie i opisywanie zjawisk atmosferycznych
Opisywanie pór roku
Opisywanie wyglądu zwierząt
5. Opisywanie różnych krajów
Planowanie podróży, sposoby podróżowania
Opisywanie ciekawych miejsc i wydarzeń
Rezerwowanie pokoju w hotelu
Kupowanie biletu
6. Opisywanie zainteresowań
Wyrażanie opinii o programach telewizyjnych, filmach, muzyce itp.
Planowanie wspólnego wyjścia
Zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-wymagania na zaliczenie: pozytywna ocena z 2-3 testów w semestrze, odpowiednie przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w nich oraz wykonywanie zadań (pisemnych lub ustnych) zadawanych na ćwiczeniach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-w zależności od grupy jeden z następujących podręczników: Speakout pre-intermediate 2nd edition, New English File pre-intermediate, Language Leader pre-intermediate, Total English pre-intermediate.
- Grammarway pre-intermediate lub inny na podobnym poziomie.
- słowniki: Oxford Wordpower lub inny na podobnym poziomie, słowniki dwujęzyczne polsko-angielski i angielsko-polski.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę