Język angielski - CEF B1 (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Krzysztof Urbański
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0055
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem nauczania jest poszerzenie przez studenta dotychczas zdobytych umiejętności językowych, zwiększenie jego motywacji oraz zaangażowanie go w proces poznawania języka. W rezultacie poprawienie jego kompetencji komunikacyjnych umożliwiających mu porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne, zawodowe i okres studiów na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Wymagania wstępne
Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie A2/A2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. życie rodzinne i społeczne, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, klimat i środowisko, zagrożenia cywilizacyjne, środki masowej komunikacji);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B1;
3. przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego.

UMIEJĘTNOŚCI
Student nabył następujące umiejętności:
SŁUCHANIE
1. rozpoznaje główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy;
2. rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin, jeśli te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte, jeśli tematyka tekstu dotyczy niezbyt złożonej dziedziny;
4. identyfikuje główny przekaz prostych wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje przekaz w tekstach dotyczących niezbyt złożonej tematyki i napisanych w sposób przejrzysty;
2 wyszukuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących niezbyt złożonej tematyki;
3. rozpoznaje główny przekaz/ argumentacje tekstów dotyczących znanej mu dziedziny pod warunkiem, że język użyty w tych tekstach jest w miarę prosty i nieidiomatyczny.

MÓWIENIE
1. wypowiada się w miarę płynnie na różne znane niezbyt złożone tematy;
2. wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego;
3. bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania (np.: dotyczące rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących);
4. krótko uzasadnia własne poglądy i plany;
5. relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia, opisując własne reakcje i wrażenia;
6. wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat (zgodny z kierunkiem studiów);
7. odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
8.formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.

PISANIE
1. pisze proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy (list, krótki raport, relacja, esej, streszczenie);
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie (dotyczącym studiowanej dziedziny).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia:
1. dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
2. uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
3. inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
4. postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
5. jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
metoda komunikacyjna, dyskusja otwarta, dyskusja w parach, autorskie prezentacje, podcast
Treści programowe przedmiotu
Zakres materiału gramatycznego.
1. Tworzenie i użycie czasów:
Present Simple, Present Continuous Present Perfect, Past Simple, Past Continuous Future Simple, Future Continuous, Past Perfect, z uwzględnieniem ich wielu funkcji.
2. Wszystkie czasowniki i grupy modalne.
3. Konstrukcje zdaniowe:
- mowa zależna - zdania twierdzące, pytające i rozkazujące
- strona bierna
- okresy warunkowe (typu O, I, II)
- zdania celowe
- zdania czasowe
- tryb łączący (np. \'I wish ...\')
- konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (np. \'stop to do something\', \'stop doing something\')
- pytania rozłączne (question tags)
4. Łączniki zdań (np. although, despite, due to ...)
5. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
6. Przedimek określony, nieokreślony i zerowy
7. Zaimki względne
8.Stopniowanie przymiotników i przysłówków
9. Przyimki
10. Pytania pośrednie
na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
MATERIAŁ LEKSYKALNY
Człowiek,jego praca i zainteresowania -wygląd zewnętrzny, charakter i cechy osobowości, słownictwo związane z pracą, sposoby spędzania wolnego czasu, troska o zdrowie.
Miejsca bliskie i dalekie - nazwy i cechy miejsc i budynków, warunki klimatyczne, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką.
Kultura i edukacja - słownictwo związane ze świętami i uroczystościami w różnych krajach, nazwy potraw różnych kuchni narodowych. Współczesna technika w życiu codziennym. Przedmioty i umiejętności związane z nauczaniem we współczesnej szkole.
Zagrożenia naszego świata - zagrożenia związane ze środowiskiem naturalnym, nazwy katastrof i wypadków powodowanych przez żywioły i przez człowieka, rodzaje przestępstw i kar.
Świat faktu i fikcji - nazwy i cechy różnych gatunków książek i filmów. Słownictwo potrzebne do wyrażania krytyki i aprobaty.
na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
--wymagania na zaliczenie: pozytywna ocena z 2-3 testów w semestrze, odpowiednie przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w nich oraz wykonywanie zadań (pisemnych lub ustnych) zadawanych na ćwiczeniach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-w zależności od grupy jeden z następujących podręczników: Speakout Intermediate 2nd edition, New English File Intermediate, Language Leader Intermediate, Total English Intermediate, Upstream Intermediate.
- Grammarway Intermediate lub inny na podobnym poziomie.
- słowniki: Oxford Wordpower lub inny na podobnym poziomie.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę