Polityka zagraniczna USA (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0500-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - analiza priorytetów polskiej amerykańskiej zagranicznej
C2 - aktualna informacja na temat rynku pracy związanego z zawodem dyplomaty i dyplomacją publiczną
Wymagania wstępne
W1 - wiedza z zakresu studiów o polityce
W2 - podstawy stosunków międzynarodowych
W3 - zainteresowanie przedmiotem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat relacji między kulturami i cywilizacjami
K_W05 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju administracji amerykańskiej, polityki zagranicznej USA

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu współpracy USA w zakresie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa
K_U02 Potrafi właściwie analizować przyczyny oraz charakter polityki zagranicznej USA jak również prognozować ewentualne nurty tej polityki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Posiada zdolność kreatywnego udziału na rynku pracy
K_K03 Rozumie potrzebę stałej mobilności na rynku pracy
K_K04 Potrafi samodzielnie uzupełniać widzę i umiejętności odwołując się różnych dyscyplin wiedzy
K_K05 Potrafi uczestniczyć i tworzyć inicjatywy o charakterze społecznym, politycznym i gospodarczym
Metody dydaktyczne
Wykład, lektura tekstów źródłowych, prezentacja multimedialna, rozmowa, esej na temat stosunków bilateralnych USA z wybranym krajem
Treści programowe przedmiotu
1. Czym jest polityka zagraniczna
2. Rys historyczny
3. Doktryny polityki zagranicznej USA, m.in.: doktryna Monroe (izolacjonizm), containment, rolling back, liberation, bridge building, detente
3. Struktura amerykańskiej dyplomacji
4. Aktualne priorytety amerykańskiej polityki zagranicznej
5. Główne obszary - strategia
6. Główne kierunki – geopolityka
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
(W) student nie zna podstawowej terminologii
(W) student nie posiada podstawowych informacji na temat amerykańskiej polityki zagranicznych
(U) student nie potrafi dokonać analizy relacji międzypaństwowych
(U) student nie jest w stanie przygotować eseju na temat relacji bilateralnych USA z wybranym krajem

ocena dostateczna
(W) student zna podstawową terminologię
(W) student posiada podstawowe informacje na temat amerykańskiej polityki zagranicznej
(U) student potrafi dokonać elementarnej analizy relacji międzypaństwowych
(U) student jest w stanie przygotować esej na temat relacji bilateralnych USA z wybranym krajem
(K) student wykazuje zainteresowanie dyplomacją

ocena dobra
(W) student dobrze zna podstawową terminologię
(W) student posiada bogate informacje na temat amerykańskiej polityki zagranicznej
(U) student potrafi dokonać solidnej analizy relacji międzypaństwowych
(U) student jest w stanie przygotować solidny esej na temat relacji bilateralnych USA z wybranym krajem
(K) student podejmuje próby głębszego poznania problemów dyplomacji
ocena bardzo dobra
(W) student znakomicie zna podstawową terminologię
(W) student posiada bogate informacje na temat amerykańskiej polityki zagranicznej
(U) student potrafi dokonać pogłębionej analizy relacji międzypaństwowych
(U) student jest w stanie przygotować pogłębiony esej na temat relacji bilateralnych USA z wybranym krajem
(K) student podejmuje próby głębszego poznania problemów dyplomacji i wykazuje się ponadstandardową aktywnością w tym zakresie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura
Bruce W. Jentleson, American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century (Fifth Edition), W. W. Norton & Company 2013.

Literatura uzupełniająca:
Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, red. Justyna Zając, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
Jadwiga Kiwerska, Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta. Instytut Zachodni, Poznań 1995.
Henry Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson 1994.
Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja, Kraków 2013.
Zbigniew Brzeziński, Wybór, Kraków 2004.
Zbigniew Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.
Przemysła Pacuła, Główne kierunki polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Cele strategiczne, narzędzia ich realizacji, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, III-IV, nr 5-6, s. 31-50 (pdf)
Wordliczek Łukasz, Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej, Kraków, Wyd. UJ 2013.
Joseph S. Nye jr., Soft power : jak osiągnąć sukces w polityce światowej, przeł. Jakub Zaborowski ; wprow. opatrzył Roman Kuźniar, Warszawa 2007.
Robert Kagan, Potęga i raj : Ameryka i Europa w nowym porządku świata, [wstęp Adam Szostkiewicz ; przekł. Witold Turopolski], Warszawa 2003.
John Spanier, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, Toruń 1998.
Stany Zjednoczone : obrona hegemonii w XXI wieku, red. Kazimierz A. Kłosiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania, Lublin 2009.
Konrad Oświecimski, Lobby etniczne a polityka zagraniczna USA : wybrane przykłady, Kraków 2014.
Łukasz Smalec, Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny : (ciągłość i zmiana), Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2015.
Jadwiga Kiwerska, Gra o Europę : bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000.
Wojciech Zajączkowski, Zrozumieć innych : metoda analityczna w polityce zagranicznej, Warszawa KSAP 2011.
Polityka zagraniczna : aktorzy, potencjały, strategie, red. Teresa Łoś-Nowak, Warszawa 2011.
Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. Ryszard Zięba, Toruń 2009.
Ryszard Stemplowski, Normatywne podstawy prowadzenia polityki zagranicznej : skrypt i wypisy do wykładu w Akademii Dyplomatycznej, Warszawa PISM 2008.
Jacek Barcik, Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa narodowego, Wrocław 2014.
Beata Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji : aktorzy, struktury, funkcje, Lublin UMCS 2015.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin