Metody badań społecznych (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Szyszka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 -Wykształcenie rozumienia podstawowych procedur przygotowania i realizacji badań sondażowych .
C2 - Nabycie umiejętności budowy narzędzi badawczych.
C3 - Nabycie umiejętności przeprowadzania badań sondażowych.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_K01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 Absolwent umie pozyskiwać, przechowywać oraz przetwarzać informacje
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_W09 Absolwent posiada wiedzę na temat norm etycznych, które obowiązują w relacjach międzyludzkich.
Metody dydaktyczne
Metody problemowe + metody warsztatowe + praca w grupie + zajęcia terenowe
Treści programowe przedmiotu
1. Planowanie badań ilościowych, strategie badawcze.
2-6. Przygotowanie i omówienie projektu badawczego.
7. Przygotowanie do budowy kwestionariusza wywiadu - analiza wad pytań kwestionariuszowych.
8-12. Budowa i omówienie standaryzowanego kwestionariusza wywiadu.
13-14. Przeprowadzenie badań pilotażowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę składają się: obecność na zajęciach, jakość przygotowanych narzędzi badawczych, aktywność, ocena z kolokwium

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu metod badań ilościowych
(U) - Student nie potrafi zidentyfikować metod badań ilościowych
(K) - Student nie widzi potrzeby dokształcania się

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu metod badań ilościowych
(U) - Student identyfikuje metody badań ilościowych, ale nie potrafi ich zastosować
(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu metod badań ilościowych
(U)- Student identyfikuje metody badań ilościowych i potrafi je zastosować
(K)- Student ma umiejętność poszerzania nabytej wiedzy

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu metod badań ilościowych
(U)- Student identyfikuje metody badań ilościowych, potrafi je zastosować i dokonać krytycznej analizy zastosowanej metody
(K)- Student samodzielnie poszerza nabytą wiedzę i dokształca się
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Babbie E., 2003, Badania społeczne w praktyce, Warszawa
Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, Warszawa
Gruszczyński L., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice 2001
Nachmias C.F, Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań
Sawiński Z., Sztabiński P., Sztabiński F., 2000, Podręcznik ankietera, Warszawa

Literatura uzupełniająca:
Dyoniziak R, 2004, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń
Iwasiewicz A., 2007, Pomiar w naukach społecznych, Tychy
Karpiński J., 2004, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa
Lutyńska K., 1982, Wywiad kwestionariuszowy, Warszawa
Nowak S., 1965, Metody badań społecznych, Warszawa
Sawiński Z., Sztabiński P., Sztabiński F., 2004, Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa
Sztabiński, P.B, Z. Sawiński, F.Sztabiński (red.), 2005, Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa
Silverman D., 2007, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa
Silverman D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa
Sułek A., 2001, Sondaż polski, Warszawa
Sztumski J., 1999, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę