Międzynarodowe stosunki polityczne (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Piskorska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0500-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi przedmiotu zajęć
C-2 Przekazanie wiedzy nt. podstawowych pojęć w przedmiotowym obszarze
C-3 Ukierunkowanie na potrzebę samodzielnego, krytycznego analizowania przedmiotowych zjawisk
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień w przedmiotowym obszarze
Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką;
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych;
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Student posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie .
K_W02 Student rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej.
K_W03 Student posiada wiedzę nt. funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
K_W04 Student posiada podstawową wiedzę dot. budowania systemów bezpieczeństwa, w tym o prowadzenia badań nad bezpieczeństwem narodowym przy pomocy odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01_12 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, prawne polityczne, ekonomiczne) w zakresie polityki, administracji.
K_U02_12 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie politologii.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03_12 Będzie skutecznie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne i historyczne.
K_K04_12 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Metody dydaktyczne
Zaproponowana poniżej lista metod ma tylko charakter pomocniczy, dlatego nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań metodycznych i nie uwzględnia specyficznych sposobów organizacji środowiska dydaktycznego: wykład, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Treści programowe przedmiotu
1. Istota i ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych.
2. Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne.
3. Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych
4. Państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych
5. Organizacje międzynarodowe jako uczestnik stosunków międzynarodowych
6. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych
7. Instrumenty międzynarodowych stosunków politycznych
8. Bezpieczeństwo międzynarodowe
9. Spory i konflikty międzynarodowe
10. Międzynarodowy ład polityczny po zimnej wojnie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Systematyczna obecność na zajęciach
Udział w wydarzeniach (konferencje,seminaria) związanych z tematyką zajęć.
Egzmin ustny
niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu przedmiotu
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych technik i narzędzi badawczych
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu przedmiotu
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki i narzędzia badawcze
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu przedmiotu
(U)- Student potrafi zastosować techniki i narzędzia badawcze
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu przedmiotu
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki i narzędzia badawcze
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Cz. Mojsiewicz, W. Molendowski, Poznań 1996.
Międzynarodowe Stosunki Polityczne, M. Pietraś (red), Lublin 2007.
Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, J. Baylis, S. Smith (red.), Kraków 2008.
Międzynarodowe stosunki polityczne, E. Cziomer (red.), Kraków 2008.
P. Ostaszewski, Międzynarodowe Stosunki Polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2008.
Stosunki międzynarodowe. Geneza. Struktura. Dynamika, E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Warszawa 2004.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin