Badania i analizy rynkowe (laboratorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-05-0500LAB0000
Cele przedmiotu
C1 - zainteresować słuchaczy tematyką badawczo-abalityczną w kontekście decyzji ekonomicznych organizacji
C2 - pokazać, że zasoby organizacji zawsze są ograniczone, a prawidłowe wytypowanie i pozbycie się tych nierentownych pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie zasobów istniejących
C3 - pokazać, że wiele potrzebnych informacji znajduje się \"na wyciągnięcie ręki\"
Wymagania wstępne
W1 - znajomość matematyki
W2 - znajomość statystyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji (K_W03)
zna podstawy umożliwiające wykorzystanie metod matematycznych w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych, zwłaszcza w zakresie analizy matematycznej oraz algebry liniowej (K_W06)
ma podstawową wiedzę w zakresie statystycznych i ekonometrycznych metod analizy danych, z uwzględnieniem ich pozyskiwania, prezentowania, interpretacji oraz wykorzystania w procesie modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych (K_U02)
potrafi gromadzić, samodzielnie przetwarzać, raportować, wariantować i prezentować dane, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych oraz metod ilościowych (K_U03)
potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, potrafi formułować ustne i pisemne wypowiedzi w zakresie kompetencji zawodowych (K_K01)
umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe (K_K03)
potrafi działać w sposób przedsiębiorczy (K_K07)
Metody dydaktyczne
1. syntetyczny wykład wprowadzający z zastosowaniem prezentacji uzupełniony o studia przypadku
2. praca grupowa
3. praca indywidualna, prezentacje indywidualne
Treści programowe przedmiotu
1. Podział studentów na grupy z użyciem odpowiedniego kwestionariusza i wyznaczenie grupowego lidera.
2. Przedstawienie wymagań związanych z pracą indywidualną i grupową.
3. Wprowadzenie w tematykę laboratorium.
4. Prezentacja tematów projektów do realizacji.
5. Prezentacja merytoryczna przedmiotu laboratorium:
a) macierz BCG
b) macierz mcKinsey\'a
c) macierz ADL
6. Prezentacja tematów projektów do realizacji.
7. Indywidualne prezentacje poszczególnych członków grupy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
ocena 2 studentowi brakuje podstawowej wiedzy o badaniach i analizie rynkowej

ocena 3 student zna wybiórczo metody i narzędzia wykorzystywane przy badaniach i analizie rynkowej, posiada wybiórczą wiedzę o badaniach i analizie rynkowej

ocena 4 student poprawnie rozróżnia metody i narzędzia stosowane w badaniach i analizie rynkowej, posiada podstawową wiedzę o badaniach i analizie rynkowej, posiada podstawową wiedzę na temat metod przetwarzania danych ilościowych służących podejmowaniu decyzji w kontekście badań i analizy rynkowej

ocena 5 student zna biegle wybrane metody i narzędzia wykorzystywane przy badaniach i analizie rynkowej, biegle posługuje się wiedzą o badaniach i analizie rynkowej, posiada wiedzę na temat zaawansowanych metod przetwarzania danych ilościowych służących podejmowaniu decyzji w kontekście badań i analizy rynkowej

UMIEJĘTNOŚCI
ocena 2 student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu badań i analizy rynkowej, nie potrafi przedstawić w formie prezentacji efektów własnej pracy w grupie laboratoryjnej

ocena 3 student wybiórczo potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu badań i analizy rynkowej, wybiórczo posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu badań i analizy rynkowej, wybiórczo potrafi opisać wybrane zjawiska ekonomiczne przy wykorzystaniu metod statystyki, potrafi przedstawić w formie podstawowej prezentacji efekty własnej pracy w grupie laboratoryjnej

ocena 4 student poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu badań i analizy rynkowej, poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu badań i analizy rynkowej, poprawnie potrafi opisać wybrane zjawiska ekonomiczne przy wykorzystaniu metod statystyki, przygotuje typową pracę pisemną w języku polskim dotyczącą wybranego problemu z zakresu badań i analizy rynkowej, potrafi przedstawić w formie prezentacji efekty własnej pracy w grupie laboratoryjnej

ocena 5 student biegle potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu badań i analizy rynkowej, biegle posługuje się pojęciami z zakresu badań i analizy rynkowej, biegle potrafi opisać wybrane zjawiska ekonomiczne przy wykorzystaniu metod statystyki, przygotuje typową pracę pisemną w języku polskim dotyczącą wybranego problemu z zakresu badań i analizy rynkowej, potrafi przedstawić w formie efektywnej prezentacji efekty własnej pracy w grupie laboratoryjnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
ocena 2 student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności
ocena 3 student potrafi współdziałać i pracować w grupie
ocena 4 student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
ocena 5 student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Gilbert A. Churchill, Marketing Research: Methodological Foundations, 10th Edition, 2015
2. K.Bednarz, Macierz BCG - jak ją zmienić i wykorzystać w praktyce do rozwoju własnej firmy, Marketing i Rynek 11/2007, s.20-26
Literatura uzupełniająca:
1. M.Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 2013
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę