Studium wykonalności na potrzeby projektów inwestycyjnych (laboratorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Pankiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-05-0500LAB0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z obszarami analizy dotyczącymi celowości i możliwość realizacji (wykonalności) projektów inwestycyjnych,
C2 – nabycie umiejętności analizy i oceny przydatności projektów inwestycyjnych
Wymagania wstępne
W1- znajomość analizy mikro i makro otoczenia przedsiębiorstwa
W2- znajomość metod oceny projektów inwestycyjnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma wiedzę jakie obszary i czynniki należy uwzględnić przy ocenie wykonalności projektów inwestycyjnych oraz jakich należy użyć narzędzi do tej oceny
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi ocenić szanse na realizację przedsięwzięcia i generowania korzyści zarówno ekonomicznych jak i społecznych przez projekt
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie potrzebę analizy kontekstu społeczno-gospodarczego inwestycji, dba o odpowiednią formę i strukturę studium wykonalności, jest świadomy czynników ryzyka i powodzenia w biznesie
Metody dydaktyczne
omawianie zagadnień teoretycznych, omawianie przykładów praktycznych, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego
2. Analiza odbiorców projektu (analiza popytu)
3. Analiza instytucjonalno-prawna
4. Analiza techniczna
5. Plan wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia
6. Analiza kosztów i korzyści - analiza CBA (korzyści dla regionu, społeczeństwa)
7. Analiza finansowa (korzyści dla inwestora)
8. Analiza ryzyka i wrażliwości projektu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wagi oceny końcowej:
aktywność 20%
obecność 10%
opracowanie studium wykonalności projektu 70%
Oceny
94% - 100% bdb
84% - 93% db+
74% - 83% db
64% - 73% dst+
54% - 63% dst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. D. Bogucki: Studium wykonalności Poradnik; wyd. Presscom, 2016
2. Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
3. W., Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki Wolters Kluwer Busines, Wyd. 3, Kraków 2013

Literatura uzupełniająca:
1. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg. standardów światowych. PWN, Warszawa 2007 r.
2. Manikowski A., Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych. Modele i metody analizy, Difin, Warszawa 2013.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę