Samorząd terytorialny (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:14900-05-0500KON0219
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie kompleksowej wiedzy w zakresie samorządu, (rys historyczny współczesność)
C2 Pobudzenie aktywności w zakresie aktywizacji samorządowej w obrebie gminy, powiatu i województwa
Wymagania wstępne
W1. Podstawowa wiedza z zakresu socjologii
W2 Podstawowa wiedza w zakresie prawa i administracji
W3 Podstawowa wiedza w zakresie psychologii społecznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
K1 Student posiada wiedzę w zakresie samorządu terytorialnego
K2 Student posiada wiedzę w zakresie umiejętności diagnozowania procesów zachodzących w samorządach

UMIEJĘTNOŚCI
K1 Student potrafi samodzielnie dokonać interpretacji zjawisk związanych z niniejszym tematem
K2 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z przedmiotem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Student posiada umiejętnośc pracy w zespole
K2 Student posiada umiejętność opisania struktury samorządu na każdym szczeblu administracyjnym
Metody dydaktyczne
wykład, konwersatorium, praca w zespołach
Treści programowe przedmiotu
1. Czym jest samorząd w Poolsce
2. Historia samorządu
3. Rola samorządu we współczesnym świecie
4. Organy samorządu i ich rola
5. Funkcje samorządu
6. System prawno-finansowy samorządu
7. Samorząd a Unia Europejska
8. Budżet samorządu a budzet partycypacyjny
9. Spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W
student nie opanował wiedzy w zakresie samorządu terytorialnego
student nie miał wystarczającej frekwencji
U
Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w oparciu o różne źródła
Student nie posiadł umiejętności prawidłowego interpretowania zjawisk związanych z przedmiotem
K
Student nie potrafi pracować w zespole
Ocena dostateczna
W)- student opanował podstawową wiedzę dotyczącą przedmiotu
student posiadł umiejętność posługiwania się podstawową terminologią z zakresu przedmiotu
student miał wystarczającą frekwencję na zajęciach
(U)
student posiadł ogólną umiejętność identyfikacji i interpretacji zagadnień związanych z przedmiotem
student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w oparciu o różne źródła
(K)
student ma świadomość konieczności kreatywnego poszerzania swojej wiedzy
student potrafi pracować w zespole w celu przygotowania projektów
ocena dobra
(W)
student opanował wiedzę dotyczącą przedmiotu
student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu przedmiotu
student przygotował kompletny projekt dotyczący tematyki zajęć, w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej
student miał wystarczającą frekwencję na zajęciach
(U)
student posiadł dobrą umiejętność identyfikacji i interpretacji zjawisk związanych z przedmiotem
student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w oparciu o różne samodzielnie znalezione źródła
(K)
-student potrafi pracować w zespole w celu przygotowania projektów
Ocena bardzo dobra
(W)-
student biegle opanował wiedzę dotyczącą przedmiotu
student potrafi sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu tematu
student przygotował zaawansowany i kompletny projekt dotyczący tematyki zajęć, w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej
student miał wystarczającą frekwencję na zajęciach
(U)
student posiadł wysokie umiejętności identyfikacji i interpretacji zjawisk związanych z tematem
student potrafi samodzielnie poszukiwać źródeł i zdobywać wiedzę
(K)
student ma świadomość konieczności kreatywnego i ciągłego poszerzania swojej wiedzy
student potrafi kreatywnie pracować w zespole w celu przygotowania projektów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Borodo Andrzej, Samorząd terytorialny, Warszawa 2015
Itrich-Drabarek Jolanta, Borowska Elżbieta, Morawski Antoni, Przastek Daniel (red), samorząd terytorialny w Polsce. Reforma czy kontynuacja?, Warszawa 2015
Piasecki Andrzej, samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca
Akty prawne, artykuły prasowe
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę