Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Szabaciuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-05-0500CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z Historią Stosunków Międzynarodowych, omówienie mechanizmów i zjawisk na przykładzie polityki XIX i XX wieku
C2. Posiadanie umiejętności oceny i analizy zjawisk politycznych, ewolucji polityki państwa na arenie międzynarodowej, wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań.
C3. Zrozumienie mechanizmów determinujących stosunki międzynarodowe.
Wymagania wstępne
podstawowa znajomość historii powszechnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej.
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, a także identyfikować ich przyczyny.
K_U07 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym dot. bezpieczeństwa narodowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także budować strategie działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w różnych obszarach życia państwa.
K_U04 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem narodowym, prognozować działania zapewniające państwu bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, a także identyfikować ich przyczyny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, która może być wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej.
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
K_K06 Absolwent jest świadomy konieczności uwzględniania zasad etycznych w działaniach mających na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Metody dydaktyczne
Praca na żródłach, analiza języka i litery tekstów dyplomatycznych.
Metoda aktywizująca: dyskusja wokół zarysowanych problemów.
Treści programowe przedmiotu
Kongres wiedeński i Święte Przymierze, Realpolitik i europejska dyplomacja przed I wojną światową, Od wojny europejskiej do wojny światowej, Kształtowanie ładu powojennego, Narodziny totalitaryzmów, II wojna światowa, Zimna wojna, Upadek żelaznej kurtyny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona -do zaliczenia). Przygotowanie do zajęć i aktywność na ćwiczeniach. Na koniec zaliczenie ustne na ocenę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996 (i następne wydania)

Wiesław Dobrzycki, Historia Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2010.
Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia Powszechna Wiek XX, Warszawa 2010
Janusz Pajewski, Historia Powszechna 1871-1918, Warszawa 1994
Antoni Czubiński, Historia Powszechna XX Wieku, Poznań 2003
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę