Geografia polityczna i demografia (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0500-0500WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Poznanie, czym jest geografia polityczna i demografia i jakie są między nimi zależności
C2: Poznanie współczesnej sytuacji geopolitycznej i demograficznej świata
C3: Zdobycie umiejętności analizy zagrożeń geopolitycznych i demograficznych
Wymagania wstępne
W1: Znajomość geografii świata
W2: Znajomość współczesnej sytuacji polityczno-społecznej świata
W3: Znajomość historii świata XIX i XX wieku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji międzynarodowych
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych
K_W06 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, systemów politycznych,
K_W07 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych
K_U05 Absolwent potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo interpretować przepisy prawne dotyczące relacji międzynarodowych
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia w przestrzeni międzynarodowej, a także identyfikować ich przyczyny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
K_K06 Absolwent jest świadomy konieczności uwzględnienia zasad etycznych
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja, wykład interaktywny
Treści programowe przedmiotu
?W1: Zakres i założenia metodologiczne geografii politycznej, uwarunkowania i kierunki rozwoju, zależności od innych nauk
W2: Zależności środowiska geograficznego od zjawisk społecznych (polityka, ekonomia, demografia)
W3: Geopolityka – charakterystyka ogólna, zakres oraz zróżnicowanie teoretyczne
W4: Geopolityka a geografia polityczna – wzajemne zależności i różnice
W5: Zależności między procesami i zjawiskami politycznymi a geografią
W6: Podstawowe pojęcia geopolityczne (państwo, terytorium, granica)
W7: Świat w okresie kolonializmu
W8-11: Geopolityka świata – wybrane przykłady
W12: Problemy współczesnej globalizacji polityki
W13: Demografia: zakres, pojęcia podstawowe, metodologia
W14-15: Współczesne procesy demograficzne (charakterystyka wybranych społeczności, migracje, uchodźstwo)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2005
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999
L. Antonowicz, Państwa i terytoria, Warszawa 1988
M. Okólski, Demografia, Warszawa 2004
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin