Andragogika (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Jakimiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 12
Kod ECTS:00000-0500-0503WYK0028
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z terminologią stosowaną w teorii, praktyce i badaniach andragogicznych
C2 - wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą miejsca i roli andragogiki we współczesnym świecie
C3 - wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą specyfiki uczenia się osób dorosłych oraz istoty i znaczenia kształcenia ustawicznego
Wymagania wstępne
W1 – podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna przedmiot badań, nurty, metody, problemy badawcze andragogiki, terminologią stosowaną terminologię stosowaną w andragogice,
2. Student charakteryzuje okresy i zadania rozwojowe człowieka dorosłego.
3. Student zna wybrane koncepcje uczenia się osób dorosłych.
4. Student charakteryzuje istotę i współczesne trendy rozwojowe edukacji ustawicznej.

UMIEJĘTNOŚCI
1. 1. Student analizuje drogę rozwoju człowieka dorosłego z uwzględnieniem edukacji ustawicznej.
2. Student ocenia znaczenie problematyki dotyczącej rozwoju człowieka dorosłego oraz wspierania osób dorosłych w tym zakresie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. 1. Student jest zorientowany na rozwijanie aktywności poznawczej w odniesieniu do problemów uczenia się i nauczania osób dorosłych.
2. Student przejawia postawę rzetelności, sumienności i odpowiedzialności.
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie i przedmiot badań andragogiki, główne nurty badań, metody
i problemy badawcze.
2. Rozwój osób dorosłych. Problemy okresu dorosłości, dorosłość a dojrzałość.
3. Dorosły jako uczeń. Wybrane koncepcje uczenia się człowieka dorosłego.
4. Pojęcie, funkcje i formy kształcenia ustawicznego.
5. Edukacja osób dorosłych w praktyce – sposoby wspierania rozwoju człowieka dorosłego, metody prowadzenia zajęć, przykłady.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna pojęć, przedmiotu, nurtów, metod i problemów badawczych andragogiki
(U) - Student nie potrafi analizować zagadnień związanych z uczeniem się
i nauczaniem osób dorosłych
(K) - Student nie wykazuje zaangażowania w zajęcia

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia, przedmiot, nurty, metody i problemy badawcze andragogiki
(U) - Student potrafi analizować niektóre zagadnienia związane z uczeniem się
i nauczaniem osób dorosłych
(K) - Student rzadko przejawia zaangażowanie w zajęcia, jest rzetelny

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć, nurtów, metod, obszarów i problemów badawczych andragogiki
(U) - Student potrafi analizować zagadnienia związane z uczeniem się
i nauczaniem osób dorosłych
(K) - Student wykazuje zaangażowanie, jest aktywny, rzetelny

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane pojęcia, obszary, nurty, metody i problemy badawcze andragogiki
(U) - Student potrafi analizować zagadnienia związane z uczeniem się
i nauczaniem osób dorosłych, inicjuje dyskusję i projektuje własne rozwiązania
(K) - Student wykazuje zaangażowanie, jest aktywny, rzetelny, zainteresowany problematyką wykładu, poszukuje informacji i ciekawych rozwiązań
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Aleksander T., Andragogika, Radom-Kraków 2009.
Boczukowa B., Jak kształcić dorosłych? Refleksje andragoga. Toruń 2010.
Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, Łódź 2007.
Knowles M. S. Edukacja dorosłych – Podręcznik akademicki. Warszawa 2009.
Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Radom 1996.
Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010.
Malewski M., Teorie andragogiczne. Wrocław 1998.
Przybylska E., Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i andragogiczny. Toruń, 2014.
Turos L., Andragogika ogólna, Warszawa 2004.
Turos L., Andragogika pracy, Warszawa 2006.


Literatura uzupełniająca
Kwiatkowski S.M., Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa - Radom 2008.
Delors J. (red.)., Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998.
Saran J. (red.)., Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Lublin 2000.
Przybylska E.(red.): Andragogiczne watki, poszukiwania, fascynacje. Toruń 2001..
Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa 1990.
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę