Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Marian Żukowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 0/0
Kod ECTS:00000-05-0500SEM0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Napisanie i przyjęcie kompletnej pracy dyplomowej spełniającej wymogi formalne i merytoryczne.
C2 - Obrona pracy dyplomowej
Wymagania wstępne
W1 - Systematyczne uczestnictwo w seminarium dyplomowym.
W2 - Przedłożenie pracy dyplomowej na seminarium dyplomowym w uzgodnionym terminie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
2W - Zna zasady pisania pracy dyplomowej (K_W12_12).
UMIEJĘTNOŚCI
3U - Umie napisać i obronić napisaną pracę dyplomową (K_K01_12).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1K - Student wykazuje się odpowiedzialnością, uczciwością i rzetelnością przy pisaniu pracy, właściwie korzysta z literatury przedmiotu (odróżnia cytowania od plagiatu) (K_K06_12).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej na wybrany temat. Także praca za pomocą korespondencji mailowej i indywidualna w obopólnie uzgodnionych terminach.
Treści programowe przedmiotu
(1) Ustalenie tematu pracy dyplomowej wybranego przez studentów i uzgodnionego z promotorem.
(2) Przygotowanie koncepcji pracy.
(3) Formalne pisanie pracy licencjackiej (struktura pracy, literatura i materiały źródłowe, formułowanie przypisów literaturowych, sporządzanie tabel i rysunków, formatowanie tekstu).
(4) Formułowanie celów i hipotez badawczych, metody badawcze, teoretyczna i empiryczna część pracy, wstęp pracy, formułowanie wniosków końcowych, spis literatury, poprawność językowa – stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna)
(5) Przestrzeganie praw autorskich.
(6) Systematyczne przedstawianie napisanych fragmentów pracy.
(7) Terminowe złożenie kompletnej pracy dyplomowej.
(8) Przyjęcie i dopuszczenie pracy do obrony.
(9) Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
(10) Obrona pracy dyplomowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny - nie przedłożył pracy dyplomowej
Dostateczny - przedłożył prace dyplomową ocenioną na stopień dostateczny
Dobry - przedłożył prace dyplomową ocenioną na stopień dobry
Bardzo dobry - przedłożył prace dyplomową ocenioną na stopień bardzo dobry
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Żukowski Marian. Zasady pisania prac dyplomowych. Maszynopis niepublikowany, Lublin 2017
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę