Finanse międzynarodowe (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jarosław Kuśpit
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przekazanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych.
C2 - Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obliczania i interpretacji zmian kursu walutowego.
C3 - Umiejętność wykorzystania w praktyce dostępnych metod ograniczania ryzyka kursowego. C4 - Określenie i krytyczna analiza potencjalnych skutków wprowadzenia euro w Polsce dla działalności przedsiębiorstw.
Wymagania wstępne
W1 - Wiedza z przedmiotu Instytucje i rynki finansowe
W2 - Wiedza z przedmiotu Ekonomia Integracji Europejskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W11_12 zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych, zwłaszcza determinujące handel międzynarodowy, procesy integracyjne oraz międzynarodowe rynki finansowe
K_W09_12 ma podstawową wiedzę z zakresu finansów i bankowości, odnoszącą się zarówno do analizy instytucjonalnej jak też praktyki życia gospodarczego, z uwzględnieniem specyfiki zagadnień systemowo związanych z obszarem finansów publicznych
K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01_12 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności gospodarczej oraz posiada umiejętność prezentacji - w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi - wyników takich analiz
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U07_12 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej, potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
Metody dydaktyczne
1. Wykład z prezentacją multimedialną
2. Analiza przypadków
3. Wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
1.Pojęcie i rodzaje kursów walutowych. Systemy kursowe wg. MFW.
2.Charakterystyka czynników określających wysokość kursu walutowego.
3.Ekonomiczne konsekwencje zmian kursu walutowego.
4.Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego.
5.Główne międzynarodowe instytucje finansowe
6.Międzynarodowy rynek walutowy - uczestnicy i realizowane transakcje.
7.Pojęcie i rodzaje ryzyka kursowego.
8.Strategie i metody sterowania ryzykiem kursowym.
9.Wykorzystanie transakcji walutowych do zabezpieczania przed ryzykiem.
10.Charakter i instrumenty międzynarodowego rynku pieniężnego.
11.Instrumenty międzynarodowego rynku kapitałowego.
12.Współczesne tendencje na międzynarodowym rynku finansowym.
13.Geneza i funkcjonowanie eurorynków pieniężnych i kapitałowych.
14.Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej.
15.Zaliczenie pisemne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostateczna
(W)
-nie zna i nie rozumie mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-nie ma podstawowej wiedzy z zakresu finansów i bankowości
-nie zna podstawowych pojęć używanych w ekonomii i nie potrafi ich poprawnie używać
-nie uzyskał z testu pisemnego 50% punktów
(U)
-nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich umiejętności, korzystając z różnych źródeł
-nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych
(KS)
-nie ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju, nie potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
-nie potrafi współdziałać i pracować w zespole
dostateczna
(W)
-zna i rozumie podstawowe mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-ma podstawową wiedzę z zakresu finansów i bankowości
-zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i potrafi ich poprawnie używać
-uzyskał z testu pisemnego 50% punktów
(U)
-potrafi wykorzystywać ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania podstawowych problemów gospodarczych
-potrafi samodzielnie zdobywać podstawową wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł
-potrafi dokonać ogólnej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych
(KS)
-ma ogólną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i rozwoju, potrafi dokonywać ogólnej samooceny własnych kompetencji
-potrafi w ograniczonym zakresie współdziałać i pracować w zespole
dobra
(W)
-zna i rozumie większość mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-ma ugruntowaną wiedzę z zakresu finansów i bankowości
-zna dobrze pojęcia używane w ekonomii i potrafi ich poprawnie używać
-uzyskał z testu pisemnego 70% punktów
(U)
-potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-dobrze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł
-dobrze potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych
(KS)
-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i rozwoju, potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
-potrafi prawidłowo współdziałać i pracować w zespole
bardzo dobra
(W)
-zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-ma ugruntowaną szeroką wiedzę z zakresu finansów i bankowości
-zna pojęcia używane w ekonomii i potrafi ich prawidłowo używać
-uzyskał z testu pisemnego 85% punktów
(U)
-potrafi sprawnie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-aktywnie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł
-sprawnie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych
(KS)
-ma wysoką świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju, potrafi dokonywać krytycznej samooceny własnych kompetencji
-potrafi aktywnie i twórczo współdziałać i pracować w zespole
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, Finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 2015
2. A. Oleksiuk, Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów, Difin, Warszawa 2017
3. E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2013
4. B. Bernaś red., Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2011
5. J. Maliszewski, Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie. Poradnik praktyczny, Linia, Warszawa 2013.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę