Principles of Microeconomic Decisions (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500KON0000
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami decyzji mikroekonomicznych
C2 – Przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów kształtujących procesy ekonomiczne w skali mikro
C3 – Zrozumienie przez studentów podstaw podejmowania decyzji ekonomicznych przez konsumentów i producentów
Wymagania wstępne
W1 – znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
W2 – umiejętności analityczne
W3 – otwartość na zdobywanie wiedzy
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA (W):
Student zna podstawowe zagadnienia mikroekonomiczne oraz kryteria podejmowania decyzji ekonomicznych przez konsumentów i producentów (K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI (U):
Student analizuje i interpretuje procesy dostosowań w warunkach rynkowych (K_U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) (K):
Student jest świadomy podstawowych reguł rynkowych i jest w stanie aktywnie uczestniczyć w debatach na tematy mikroekonomiczne (K_K04)
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną i elementami dyskusji.
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe pojęcia i problemy decyzji mikroekonomicznych
2. Współzależność i korzyści z handlu
3. Siły rynkowe popytu i podaży
4. Elastyczność i jej zastosowanie w analizie decyzji mikroekonomicznych
5. Podaż, popyt i polityka rządu wobec niedoskonałości rynku
6. Efekty zewnętrzne
7. Dobra publiczne i zwykłe zasoby
8. Konsumenci, producenci i efektywność rynków
9. Teoria wyboru konsumenta
10. Koszty produkcji
11. Decyzje firm w warunkach konkurencji doskonałej
12. Decyzje w monopolu
13. Decyzje firma w warunkach konkurencji monopolistycznej
14. Decyzje w oligopolu
15. Rynki czynników produkcji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie pisemnego sprawdzianu wiadomości (90%) oraz aktywności na zajęciach (10%).

Ocena 2:
(W) – Student nie potrafi scharakteryzować istoty podstawowych zagadnień mikroekonomicznych, ani wyjaśnić kryteriów podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów
(U) - Student nie potrafi analizować i interpretować procesów dostosowań w warunkach rynkowych
(K) – Student nie jest świadomy podstawowych reguł rynkowych i nie jest w stanie aktywnie uczestniczyć w debatach na tematy mikroekonomiczne

Ocena 3:
(W) – Student potrafi scharakteryzować istotę wybranych podstawowych zagadnień mikroekonomicznych oraz wyjaśnić niektóre kryteria podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów
(U) - Student potrafi analizować i interpretować wybrane procesy dostosowań w warunkach rynkowych
(K) – Student jest w ograniczonym stopniu świadomy podstawowych reguł rynkowych i jest w stanie sporadycznie aktywnie uczestniczyć w debatach na tematy mikroekonomiczne

Ocena 4:
(W) – Student potrafi scharakteryzować istotę większości podstawowych zagadnień mikroekonomicznych oraz wyjaśnić większość kryteriów podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów
(U) - Student potrafi analizować większość procesów dostosowań w warunkach rynkowych
(K) – Student jest świadomy podstawowych reguł rynkowych i jest zwykle w stanie aktywnie uczestniczyć w debatach na tematy mikroekonomiczne

Ocena 5:
(W) – Student potrafi scharakteryzować istotę wszystkich wymaganych zagadnień mikroekonomicznych oraz wyjaśnić wszystkie wymagane kryteria podejmowania decyzji przez konsumentów i producentów
(U) - Student potrafi analizować wszystkie wymagane procesy dostosowań w warunkach rynkowych
(K) – Student jest wysoce świadomy podstawowych reguł rynkowych i jest zwykle w stanie aktywnie uczestniczyć w debatach na tematy mikroekonomiczne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. N. G. Mankiw, Principles of microeconomics, 7th ed., Cengage Learning, Stamford 2014.

Literatura uzupełniająca:
1. P. Krugman, R. Wells, Microeconomics, 4th ed., Worth Publishers, New York 2015.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę