Praktyka wakacyjna (praktyki) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Niewiadoma
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 120
Kod ECTS:05400-0500-0500PRK0116
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - kształtowanie u studentów analitycznego i syntetycznego myślenia pozwalającego na uczestnictwo w działalności podmiotów gospodarczych oraz instytucji życia gospodarczego i społecznego
C2 - umożliwienie studentom aktyne uczestnictwo w działaności podmiotów gospodarczych i instytucji życia gospodarczego i społecznego
Wymagania wstępne
W1 - praktyki odbywa się pozakończeniu IV semestru studiów i są one prowadzone w formie praktyk wakacyjnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - wiedza sudentów na temat różnego rodzaju struktur życia gospodarczego i społecznego - K-W07
W2 - wiedza o uczestnikach procesu komunikowania -K-W15
znajomość norm i zasad etycznych w pracy zawodowej-K - W19
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student potrafi ocenić własne kompetencje i umiejętnosci - K-U14
U2 - student umie pracować w zespole i ocenić swoje role - K-U13
U3 - student zna i potrafi zastosować normy etyki biznesu - K-U12
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student rozumie potrzebę osobistego rozwoju i dokształcania się - K- K01
K2 - student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych - K-K03
K3 - student ma przekonanie o konieczności i wadze profesjonalnego zachowania - K-K04
Metody dydaktyczne
aktywne uczestnictwo w działalności przedsiębiorstw bądź instytucji życia społecznego, gospodarczego
Treści programowe przedmiotu
treści programowe opracowane wspólnie z kierownikiem praktyk w podmiotach gospodarczych lub instytucjach gospodarczych i społecznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
zaliczenie, w formie wpisu w indeksie studenta i na karcie okresowych osiągnięć studenta zgodnie z programem studiów, odbywa się na podstwie umowy o praktykę wakacyjną, Dziennika praktyk, rozmowy ze studentem oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
zalecana przez kierownika praktyk
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem