Elementy teorii systemów gospodarczych (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500KON0000
Cele przedmiotu
C1 Przedstawienie kompleksowej wiedzy dotyczącej teorii systemów gospodarczych
C2 Przekazanie studentom umiejętności w zakresie tworzenia projektów obejmujących niniejsze zagadnienia
Wymagania wstępne
W1 Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii
W2 Podstawowa wiedza z zakresu socjologii
W3 Podstawowa wiedza z zakresu historii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
K1 Student posiada elementarną wiedzę w zakresie nauki o teoriach systemów gospodarczych
K2 Student posiada wiedzę w zakresie umiejętności diagnozowania procesów zachodzących w systemach gospodarczych

UMIEJĘTNOŚCI
K1 Student potrafi samodzielnie dokonać interpretacji zjawisk związanych z niniejszym tematem
K2 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności związane z przedmiotem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Student posiada umiejętność pracy w zespole
K2 Student posiada umiejętność tworzenia projektów związanych z systemami gospodarczymi
Metody dydaktyczne
wykład, konwersatorium, praca w zespołach
Treści programowe przedmiotu
1. Czym jest system gospodarczy
2. Podstawowe typy systemów ekonomicznych
3. Typy systemów socjalistycznych
4. Typy gospodarek mieszanych
5. Gospodarka rynkowa a gospodarka planowa
6. Polska w dobie gospodarki planowej
7. Transformacja ustrojowa. Polska w dobie gospodarki rynkowej
8. Społeczno -ekonomiczny kontekst systemów gospodarczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W
student nie opanował wiedzy w zakresie przywództwa w biznesie
student nie miał wystarczającej frekwencji
U
Student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w oparciu o różne źródła
Student nie posiadł umiejętności prawidłowego interpretowania zjawisk związanych z przedmiotem
K
Student nie potrafi pracować w zespole
Ocena dostateczna
W)- student opanował podstawową wiedzę dotyczącą przedmiotu
student posiadł umiejętność posługiwania się podstawową terminologią z zakresu przedmiotu
student miał wystarczającą frekwencję na zajęciach
(U)
student posiadł ogólną umiejętność identyfikacji i interpretacji zagadnień związanych z przedmiotem
student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w oparciu o różne źródła
(K)
student ma świadomość konieczności kreatywnego poszerzania swojej wiedzy
student potrafi pracować w zespole w celu przygotowania projektów
ocena dobra
(W)
student opanował wiedzę dotyczącą przedmiotu
student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu przedmiotu
student przygotował kompletny projekt dotyczący tematyki zajęć, w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej
student miał wystarczającą frekwencję na zajęciach
(U)
student posiadł dobrą umiejętność identyfikacji i interpretacji zjawisk związanych z przedmiotem
student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w oparciu o różne samodzielnie znalezione źródła
(K)
-student potrafi pracować w zespole w celu przygotowania projektów
Ocena bardzo dobra
(W)-
student biegle opanował wiedzę dotyczącą przedmiotu
student potrafi sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu tematu
student przygotował zaawansowany i kompletny projekt dotyczący tematyki zajęć, w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej
student miał wystarczającą frekwencję na zajęciach
(U)
student posiadł wysokie umiejętności identyfikacji i interpretacji zjawisk związanych z tematem
student potrafi samodzielnie poszukiwać źródeł i zdobywać wiedzę
(K)
student ma świadomość konieczności kreatywnego i ciągłego poszerzania swojej wiedzy
student potrafi kreatywnie pracować w zespole w celu przygotowania projektów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Schumpeter J.,Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2009
Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, red Stanisław Swadźba, Katowice 1998
Literatura uzupełniająca
Balcerowicz L (red)., Odkrywając wolność Przeciw zniewoleniu umysłów, Warszawa 2013
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę