Programowanie w warunkach ryzyka (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500WYK0000
Cele przedmiotu
Programowaniem w warunkach ryzyka nazywamy procedurę wyznaczania optymalnej decyzji w warunkach ryzyka, stosując modele oraz metody formalne.
Wymagania wstępne
Mikroekonomia, makroekonomia, elementy finansów. Wymagana jest podstawowa wiedza z finansów, umiejętność czytania regulacji prawnych oraz chęć korzystania literatury (książki i artykuły naukowe) oraz ze źródeł internetowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
WSTĘP
Struktura drzew decyzyjnych
Maksymalizacja oczekiwanej korzyści (minimalizacja oczekiwanego kosztu)
Decyzje sekwencyjne w warunkach niepewności
Problem pozyskania dodatkowej informacji
Maksymalizacja oczekiwanej użyteczności
Pomiar zysku i ryzyka inwestycji w papiery wartościowe
Portfel papierów wartościowych
Kryteria wyboru optymalnego portfela
Krótka sprzedaż jako przykładowe rozwinięcie analizy portfelowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin końcowy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej (pytania otwarte o szeroko zakrojonej problematyce przedmiotu). Pozytywna ocena będzie warunkowana 60% pozytywnych odpowiedzi. W sytuacji egzaminu poprawkowego będzie on miał formę egzaminu ustnego i przygotowanego referatu na zadany temat. Odpowiedź – 75% wagi i referat – 25% wagi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Coombs C.H., Dawes R.M., Tversky A., 1997, Wprowadzenie do psychologii matematycznej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. KoflerE., 1993, Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji, Real Publisher, Warszawa. Luce R. D., Reiffa H„ 1963, Gry i decyzje, PWN, Warszawa. Moore P.G., 1975, Ryzyko w podejmowaniu decyzji, PWE, Warszawa. Samuelson W.F., Marks S.G., 1998, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa. Szapiro T., 1993, Co decyduje o decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Szapiro T. (red.), 2000, Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa. Tyszka T., 1986, Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa. Varian H.R., 2002, Mikroekonomia: ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin