Kultura organizacji (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Beata Piasny
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej
Wymagania wstępne
zarządzanie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02_12 rozumie rolę kultury organizacyjnej w zarządzaniu oraz posiada wiedzę na temat wpływu kultury narodowej na kulturę organizacyjną oraz zna zalety i wady organizacji wielokulturowych
K_W03_12 posiada wiedzę na temat czynników kulturotwórczych w organizacji, procesu kształtowania kultury organizacyjnej, wie od czego zależy stopień nasilenia kultury organizacyjnej oraz rozumie znaczenie liberalnej kultury organizacyjnej w organizacjach uczących się

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01_12 posiada umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem samodzielnie przygotowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, wykorzystując w tym celu nabytą wiedzę z zakresu kultury organizacyjnej i inne źródła.
K_U02_12, potrafi prawidłowo dokonywać obserwacji, opisu, analizy, interpretacji i wyjaśnienia zjawisk i procesów oraz ich wzajemnych relacji w zakresie kultury organizacyjne dobierając w tym celu odpowiednie dane, ujęcia i pojęcia teoretyczne, co w rezultacie pozwala mu na formułowanie własnych opinii, oraz stawianie i weryfikowanie prostych hipotez badawczych w zakresie ww. problematyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02_12, potrafi pracować samodzielnie i w zespole w zakresie przygotowywania projektów dotyczących kultury organizacyjnej, również jako lider, określając przy tym odpowiednio priorytety służące realizacji postawionego przez siebie lub innych zadania, i przewiduje wielokierunkowe skutki własnej działalności.
K_K01_12 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i dlatego chce i potrafi krytycznie oceniać i systematycznie planować oraz uzupełniać, a także doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu kultury organizacyjnej, również w szerszej perspektywie interdyscyplinarnej oraz inspirować i organizować proces uczenia się współpracowników.
Metody dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza przypadku, analiza literatury źródłowej
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie kultury organizacyjnej.
Funkcje kultury organizacyjnej.
Elementy kultury organizacyjnej.
Wartości w kulturze organizacyjnej.
Kultury silne i słabe.
Typy kultur organizacyjnych.
Wymiary kultury organizacyjnej.
Kształtowanie kultury organizacyjnej w firmie.
Zmiany, a kultura organizacyjna.
Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu kadrami.
Różnice kulturowe i sposoby radzenia sobie z nimi.
Style kierowania, a kultura organizacyjna.
Analiza kultur wybranych firm.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie projektu na zadany przez prowadzącego temat i jego zaprezentowanie i obrona przed prowadzącym i grupą oraz zaliczenie pisemne (kolokwium) sprawdzające stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych fragmentów literatury.
1. opis wymagań na poziomie oceny dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej
w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
• ocena bardzo dobra – student opanował w całości zakres pojęciowy przedmiotu, rozumie go i umie stosować w praktyce, dysponuje wiedzą właściwą dla obszaru danego przedmiotu, potrafi ją wykorzystywać do analizy zjawisk występujących
w praktyce, potrafi samodzielnie zdobywać informacje i je porządkować
• ocena dobra – student opanował zakres pojęciowy przedmiotu, rozumie go
i potrafi się nim posługiwać, dysponuje wiedzą z danego przedmiotu, potrafi ją uporządkować
• ocena dostateczna – student rozumie i zna zakres pojęciowy przedmiotu, ma wiedzę na temat jego podstawowej problematyki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. K. S. Cameron , R. E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
2. Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa 2014.
3. G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2011.
4. E. H. Schein, Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bass, Warszawa 2010.
5. Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna, C. H. Beck, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę