Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0500LAB0000
Cele przedmiotu
1. zapoznanie z podstawami zastosowań informatycznych technologii analitycznych w pracy ekonomisty oraz tradycyjnej działalności biznesowej
2. przygotowanie do samodzielnego przetwarzania danych w zakresie ich gromadzenia, analizy, wizualizacji, raportowania oraz wariantowania
3. przygotowanie do samodzielnego definiowania kontekstu analitycznego, poprzez złożone formuły analityczne tworzone w wybranych środowiskach programowych
4. przygotowanie do kompleksowego przygotowania wyników procesu analitycznego, poprzez zaawansowane procesy edycyjne oraz wizualizacje
Wymagania wstępne
W zakresie wiedzy:
– znajomość podstaw obsługi wybranych arkuszy kalkulacyjnych oraz aplikacji umożliwiających edycję tekstu
W zakresie umiejętności:
– obsługa arkuszy kalkulacyjnych na poziomie korzystania z wbudowanych funkcji matematycznych w zakresie szkoły średniej
W zakresie kompetencji społecznych:
– umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student:
1. zna zasady tworzenia złożonych formuł analitycznych w oparciu o formuły użytkownika oraz formuły wbudowane w system, w zakresie przetwarzania danych tekstowych oraz numerycznych, uwzględniając zasady adresowania zmiennych [K_W08, K_W13]
2. zna i rozumie zasady wizualizacji danych, zwłaszcza w kontekście właściwego doboru sposobu wizualizacji do charakteru danych oraz pożądanego efektu [K_W08, K_W13]
3. zna podstawy raportowania danych, w oparciu o tradycyjne konwencje wykorzystywane w raportach [K_W08, K_W13]
4. zna i rozumie podstawy wariantowania danych numerycznych, zarówno w zakresie wariantowania wyników procesu analitycznego (formuł), jak też jego składowych (zmiennych) [K_W08, K_W13]
5. zna i rozumie podstawy procesów edycyjnych, wykorzystywanych na potrzeby podsumowania analiz biznesowych [K_W08, K_W13]

UMIEJĘTNOŚCI - student:
1. umie samodzielnie tworzyć złożone formuły przewarzające dane numeryczne oraz tekstowe, swobodnie formalizuje zadania analityczne w oparciu o tworzone oraz wbudowane formuły w wybranych aplikacjach dedykowanych przetwarzaniu danych na dowolnym poziomie złożenia formuł podstawowych [K_U01, K_U03]
2. potrafi samodzielnie dokonywać dowolnych wizualizacji wyników procesów analitycznych, omijając pozorne ograniczenia aplikacji wyjściowych, zgodnie z zasadami wizualizacji relatywizowanymi charakterem danych oraz potrzebami praktycznymi [K_U01, K_U03]
3. potrafi samodzielnie raportować dane zgodnie z tradycyjnymi formami raportowania, z uwzględnieniem koniecznego przygotowania danych [K_U03]
4. umie definiować i przeprowadzać procesy wariantowania danych numerycznych, zarówno w zakresie wyników podejmowanych analiz, jak też cząstkowych danych przekazywanych na potrzeby procesów analitycznych [K_U03]
5. umie samodzielnie przygotować projekty dowolnych dokumentów wykorzystywanych w procesie analitycznym, stosując zaawansowane techniki edycyjne – w tym zwłaszcza automatycznie generowane spisy i indeksy, obsługę nagłówków i stopek w dokumentach wielosekcyjnych, formatowanie obiektów osadzonych oraz formanty [K_U01, K_U03]
6. swobodnie podporządkowuje w procesie analitycznym ograniczenia adresowania względnego i bezwzględnego w formułach przetwarzających dane [K_U03]
7. umie formalizować proces analityczny pod kątem przygotowania formularzy, uwzględniając kontekst komunikacyjny z użytkownikiem (możliwe reakcje systemu) oraz wsparcie za pomocą formantów [K_U01, K_U03]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - student:
1. rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej wykorzystania technologii analitycznych, uwzględniając ich różnorodność i ograniczenia [K_K01]
2. jest świadomy potrzeby ciągłego doskonalenia własnych kompetencji wynikającej z rozwoju technologii informatycznych [K_K01]
3. wykazuje aktywność w zakresie dokształcania zawodowego oraz doskonalenia umiejętności umożliwiających wykorzystanie technologii informatycznych do samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w procesie analitycznym [K_K01]
Metody dydaktyczne
metody dialogowe, metoda problemowa, prezentacje, metody obliczeniowe (z wykorzystaniem technologii informatycznych)
Treści programowe przedmiotu
(1) podstawy poprawnego redagowania dokumentów, operacje edycyjne, zasady dobrego formatowania dokumentu tesktowego, użycie tabulatorów, zasady i narzędzia wyliczania oraz numerowanie, stosowanie obramowania i cieniowanie, praca z układami tabelarycznymi
(2) obsługa nagłówków i stopek w dokumencie wielosekcyjnym, problemy numeracji stron, obsługa zróżnicowanych wewnętrznie (w zakresie ustawień poszczególnych stron) dokumentów
(3) techniki zwiększenia wydajności procesów edycyjnych
(4) obsługa obiektów osadzonych, w tym ramek z obiektami graficznymi i polami tekstowymi (formularze)
5) zaawansowane techniki edycyjne – formatowanie poprzez style oraz automatyzacja procesów edycyjnych w ramach makropoleceń
(6) przygotowanie dokumentów typu formularze oraz dokumentów wykorzystujących złożone symbole matematyczne
(7) techniki umożliwiające automatyzację generowania indeksów oraz spisów w dokumentach tekstowych
(8) zasady gromadzenia danych w aplikacjach analitycznych i techniki wspomagające ten proces
9) obsługa danych numerycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodowania niestandardowego formatowania liczb i specyfiki formalnej reprezentacji dat oraz czasu
(10) klasyfikacja obiektów za pomocą formatowania warunkowego oraz formuł generujących łańcuchy tekstowe
(11) potencjał analityczny tradycyjnych formuł wbudowanych w obrębie aplikacji analitycznych, w obszarze przetwarzania danych tekstowych oraz danych numerycznych
(12) względne i bezwzględne adresowanie zmiennych w formułach przetwarzających dane – ograniczenia oraz możliwości praktycznego zastosowania, uwzględniając formuły zagnieżdżone
(13) podstawowe techniki wizualizacji danych na poziomie formatowania oraz wykresów obrazowo podsumowujących proces analityczny, z uwzględnieniem wizualizacji linii trendu oraz specyfiki danych
(14) zaawansowane techniki wizualizacji danych
(15) zasady i narzędzia raportowania danych
(16) zasady i instrumentarium umożliwiające wariantowanie danych numerycznych
(17) stosowanie formantów w procesie analitycznym – zasady i narzędzia tworzenia formularzy
(18) zasady i narzędzia wyszukiwania informacji, z uwzględnieniem indywidualnie precyzowanych wyrażeń regularnych
(19) wykorzystanie złożonych formuł analitycznych w procesie przetwarzania danych w wybranych obszarach działalności biznesowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Każdorazowo – zarówno w sem. zimowym jak i letnim – ocena w oparciu o (1) kolokwium, weryfikujące znajomość zastosowania poznanych zasad i technik w analitycznej praktyce z (2) uwzględnieniem weryfikowanych w trybie ciągłym kompetencji społecznych, wyrażających się w aktywności podczas zajęć (uwzględniając uczestnictwo), stopniu realizacji bieżących zadań i zadawanych prac oraz ciągłości indywidualnego doskonalenia studenta (uwzględniając aktywność w zakresie korzystania z konsultacji). Obydwa kolokwia składają się z pięciu zadań definiujących złożone problemy analityczne, stopniowane co do trudności, których rozwiązanie wymaga kompleksowego zaangażowania poznanych zasad i technik analitycznych. Zadania przedmiotowo ograniczone są zakresem tematycznym objętym danym semestrem i koncentrują się na weryfikacji właściwych mu efektów kształcenia. Cząstkowa ocena punktowa, charakteryzująca stopień rozwiązania zadania, jest podstawą dla wyliczenia oceny końcowej kolokwium – 20% zbiorczych punktów daje ocenę 3.0, 40%, – 3.5, 60% – 4.0, 80% – 4.5 i 100% – 5.0. W ocenie końcowej z zajęć każdorazowo uwzględnia się oceny uzyskane z kolokwium i wyniki ciągłej weryfikacji wspomnianych kompetencji społecznych – ich ponadprzeciętny poziom skutkuje podwyższeniem oceny z kolokwium o pól lub caly stopień, w zależności od wyników oceny tych kompetencji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Materiały autorskie, przygotowywane dla uczestników zajęć

Literatura uzupełniająca:
– M.Stefańczyk i inni, Informatyka dla ekonomistów, UMCS, Lublin 2003
– M.Kolberg, Excel w firmie. Przykłady zastosowań, Robomatic, Warszawa 2001
– M.Middleton, Excel w analizie danych, RM, Warszawa 2004.
– G.Knight, Excel. Analiza danych biznesowych, Helion, Gliwice 2006
– J.Simon, Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion, Gliwice 2006
– M.Gonet, Excel w obliczeniach naukowych i technicznych, Helion, Gliwice 2009.
– J.Walkenbach, Excel 2007 PL Formuły, Helion, Gliwice 2008
– L.Abdulezer, Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie, Helion, Gliwice 2005.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę