Teoretyczne podstawy integralnego wychowania (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alina Rynio
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 12
Kod ECTS:00000-0500-0503WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C-1 Zaprezentowanie istoty, celów i zasad integralnego wychowania osoby na gruncie wybranych teorii wychowania ze szczególnym uwzględnieniem pedagogii Jana Pawła II.
C-2 Ukazanie metodyczno-strukturalnych elementów procesu integralnego wychowania takich jak: aktywność podmiotowo-osobowa, autorytet, spotkanie, dialog, cierpienie i odniesienie wychowania do wymogów obiektywnych.
C-3 Scharakteryzowanie środowisk integralnego wychowania osoby.
C-4 Zasygnalizowanie współczesnego kontekst postulatu integralnego wychowania osoby i jego kulturowych zagrożeń.
Wymagania wstępne
W-1 Znajomość teoretycznych podstaw wychowania;
W-2 Zainteresowanie problematyką;
W-3 Rozumie pojęcia integralność wychowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W-1 w wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi rozpoznać i nazwać antropologiczne podstawy wychowania K_W103;
W-2 wyróżnia i definiuje cztery podstawowe wymiary bycia osobą K_W05;
W-3 wie w jakich środowiskach przebiega integralne wychowanie osobyK_W07

UMIEJĘTNOŚCI
U-1 student potrafi wskazać zasadnicze cele i zasady integralnego wychowania w różnych płaszczyznachK_U02;
U-2 student potrafi poprawnie analizować czynniki warunkujące integralne wychowanie osoby K_U11;
U-3 wyodrębnia metodyczno-strukturalne elementy procesu integralnego wychowania osoby K_U09;
U-4 student umie zaprojektować własną koncepcję integralnego wychowania osoby K_U08.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K-1 student zna aktualne lęki i niepokoje związane z integralnym wychowaniem osoby K_K05;
K-2 student jest zorientowany na postawę dbałości o integralne wychowanie osoby K_K08;
K-3 jest otwarty na niepowtarzalną wartość każdego człowieka i zdolny do bezwarunkowej akceptacji K_K04.
Metody dydaktyczne
wykład problemowy wprowadzający w istotne kwestie związane z Teoretycznymi Podstawami Integralnego Wychowania, szersze omówienie dostępne w formie specjalnie przygotowanego pakietu dydaktycznego. Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny, wykorzystanie platformy.
Treści programowe przedmiotu
1. Istota, cele, zakres i zasady integralnego wychowania osoby;
2. Pedagogia Jana Pawła II jako przykład zawierający teoretyczne podstawy integralnego wychowania;
3. Metodyczno-strukturalne elementy procesu integralnego wychowania (aktywność podmiotowo-osobowa, autorytet, spotkanie, dialog, cierpienie i odniesienie do wymogów obiektywnych: natury, prawdy, dobra, piękna, kultury i religii);
4. Miejsce środowisk wychowujących;
5. Rola kryzysów i trudności tak rozumianego wychowania;
4. Współczesny kontekst postulatu integralnego wychowania osoby i jego kulturowe zagrożenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy dotyczącej integralnego wychowania osoby
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych pojęć w celu opisania procesu integralnego wychowania osoby
(K) - Nie potrafi scharakteryzować treści konstytujących proces integralnego wychowania

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy charakteryzujące integralne wychowanie osoby
(U) - Potrafi zastosować niektóre pojęcia w celu opisania procesu integralnego wychowania osoby
(K) - Potrafi zaproponować wybrane treści dotyczące integralnego wychowania osoby ale nie umie ich dostosować do wieku, typu środowisk wychowujących czy aktualnych uwarunkowań

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów opisujących proces integralnego wychowania osoby
(U) - Potrafi zastosować większość pojęć w celu opisania procesu integralnego wychowania
(K) - Student dobrze zna treści programowe wchodzące w zakres integralnego wychowania osoby ale nie potrafi zaplanować jego przebiegu


Ocena bardzo dobra
(W) - Zna wszystkie terminy opisujące integralne wychowanie osoby
(U) - Student potrafi zastosować wszystkie pojęcia w celu opisania procesu integralnego wychowania
(K) - Potrafi zaproponować kompletny i atrakcyjny projekt program integralnego wychowania osoby uwzględniając wiek, okoliczności zewnętrzne i typ środowiska wychowawczego i charakterystyczne metody i środki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa :
T. Ożóg, Kulturowe zagrożenia wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000 s. 167-188;
A. Rynio, Integralne wychowanie szansą społecznego rozwoju i przetrwania w świetle nauczania Jana Pawła II , w \\\"Studia Sandomierskie. Teologia - Filozofia - Historia\\\", Sandomierz 2007 t. XIV wrzesień 2-4 s.193-206;
A. Rynio, Metodyczno-strukturalne elementy procesu integralnego wychowania osoby, w: Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, red. Nauk. M. Nowak, C. Kalita, Biała Podlaska 2005 s.285-303;
A. Rynio, Spotkanie i dialog w komunikacji interpersonalnej w świetle personalistycznej filozofii Wojciecha Chudego, w: Wartości w komunikowaniu, red. nauk. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2009 s. 56-69;
A. Rynio, Przykład pedagogiki i wychowania, które nie boją się wyzwań współczesności, w: Oblicza wychowania, pod red. J. Sempruch, B. Bugajskiej-Jaszczot, L. Pawelec i I. Stańczak, Kielce 2011 s.13-24;
Literatura uzupełniająca:
M. de Beni, Mieć odwagę być wychowawcami dzisiaj, w: Wychowanie chrześcijańskie. Miedzy tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007s. s.61-70;
W. Starnawski, Doświadczenie prawdy i jej znaczenie w wychowaniu, Tamże s. 296-316;
K. Braun, Wychowanie ku „cywilizacji miłości” poprzez zaangażowanie woluntarystyczne młodzieży, Tamże s. 1039-1049;
W. Czakon, Akademia młodzieżowa jako system integralnego wychowania – wypracowany i wdrażany w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Tamże s. 1089-1097.
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin