Podstawy prawa rodzinnego i oświatowego (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 24
Kod ECTS:00000-0500-0503WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
C2 - zapoznanie z podstawowymi przepisami prawa oświatowego
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych RP
W2 - wiedza na temat małżeństwa i rodziny w społeczeństwie
W3 - podstawowe wiadomości na temat organizacji systemu oświaty
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji w zakresie pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę oddziaływań.
K_W06 Ma pogłębioną wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, kulturowym jak i psychologicznym, społecznym, antropologicznym i religijnym.
K_W11 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych i teologicznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych), podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
K_U10 Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla integralnego rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.
K_U05 Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów i praktyk, różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.
Metody dydaktyczne
wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną / tekst programowy / analiza
Treści programowe przedmiotu
1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE: Pojęcie rodziny. Pojęcie stosunków rodzinnych i prawno-rodzinnych, skład osobowy rodziny, prawa i obowiązki rodziców i dzieci
2. WŁADZA RODZICIELSKA - zakres, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej
3. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA: przesłanki formalno-porządkowe zawarcia małżeństwa, przesłanki istnienia małżeństwa oraz przeszkody małżeńskie. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem (m.in. na podstawie ustawy - prawo prywatne międzynarodowe). Wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
4. PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW: małżeńskie prawa i obowiązki niemajątkowe ,małżeńskie prawa i obowiązki majątkowe nie związane z ustrojem majątkowym, cechy małżeńskich praw i obowiązków
5. MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE: Ogólne informacje o ustrojach majątkowych między małżonkami
6. ADOPCJA DZIECKA: Procedura adopcji dziecka oraz omówienie przysposobienia pełnego i niepełnego
7. ROZWÓD I SEPARACJA: Co sąd rozstrzyga w wyroku rozwodowym. Uprawnienia do mieszkania po rozwodzie. Podział majątku
wspólnego . Separacja – na tle porównawczym do rozwodu. Obowiązek alimentacyjny
8. POCHODZENIE DZIECKA: ustalenie macierzyństwa, domniemanie pochodzenia dziecka małżeńskiego od męża matki, sądowe ustalenie ojcostwa oraz uznanie dziecka.
9. System oświaty w Polsce, rodzaje szkół
10. Zasady działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, kuratora oświaty (a także kuratorium oświaty jako jednostki pomocniczej dla kuratora),
11. Pomoc stypendialna dla uczniów,
12. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - zasady i wypełnianie obowiązków, zasady spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
13. Kompetencje dyrektorów szkół i placówek, rad pedagogicznych oraz społecznych organów w systemie oświaty (rad rodziców, Krajowej Rady Oświatowej i wojewódzkich rad oświatowych oraz samorządów uczniowskich),
14. Zasady finansowania oświaty,
15. Zasady działania prywatnych placówek oświatowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
test wyboru, zaliczenie - min. 50%poprawnych odpowiedzi

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna pojęć z zakresu prawa rodzinnego i oświatowego
(U) - Student nie potrafi wskazać funkcji podstawowych instytucji prawnych w zakresie prawa rodzinnego i oświatowego
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia z zakresu prawa rodzinnego i oświatowego
(U) - Student potrafi rozróżnić podstawowe instytucji prawne i wskazać ich funkcje
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość pojęć z zakresu prawa rodzinnego i oświatowego
(U)- Student rozróżnia większość instytucji prawnych i wskazuje ich funkcje
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student ma dobrą orientację w problematyce prawa rodzinnego i oświatowego
(U)- Student biegle rozróżnia instytucje prawne i potrafi właściwie dobrać ich zastosowanie
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C. H. BECK 2012
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, LexisNexis Polska 2012
K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy-komentarz, Warszawa 2009
A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe, C.H. BECK 2011
S. M. Kwiatkowski, K. Gawroński, Prawo oświatowe, Wolters Kluwer 2013
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę