Pedagogika porównawcza (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 12
Kod ECTS:00000-0500-0503WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin