Pedagogika ogólna i resocjalizacyjna (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:05700-05-0503SEM0796
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Seminarium prowadzi do zdolności rozpoznawania rzeczywistości wychowania w jej podstawowych aspektach, jej projektowania i systematyzowania.
Merytoryczną pomocą są monografie i artykuły wskazane przez prowadzącego.
Wymagania wstępne
Udział w seminarium wiąże się z przygotowaniem pracy magisterskiej.
Konieczne warunki: Zainteresowanie pedagogiką ogólną. Tylko dla studentów Instytutu Pedagogiki.
Wymagania są związane z każdym semestrem i wpisem zaliczenia w sesji zaliczeniowej, wymagając w semestrze I dokonania wyboru tematu pracy, sformułowaniem problemu pracy, zebraniem literatury i przygotowaniem planu pracy;
w semestrze II przygotowanie koncepcji pracy i w pracach badawczych przygotowanie narzędzi do badań, opracowanie szczegółowego planu pracy i przygotowanie I-go rozdziału pracy;
w semestrze III przeprowadzenie badań w pracach badawczych, opracowanie rozdziału II;
w semestrze IV przygotowanie ostatniego III rozdziału, wstępu i zakończenia oraz ostateczna redakcja całej pracy. Złożenie pracy celem uzyskania zaliczenia w semestrze IV.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
praca z tekstem
praca pisemna
metoda podająca
metoda zadaniowa
dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Tematyka prac realizowanych na seminarium z Pedagogiki Ogólnej i Resocjalizacji dotyczy szeroko rozumianej problematyki dotyczącej wychowania z ukierunkowaniem na problemy podstawowe: aspekty ontologiczne (rzeczywistość wychowania); antropologiczne (antropologia pedagogiczna); aksjologiczne (w tym ujęcie wychowania w perspektywie wartości i sensu); także zagadnienia związane z instytucjonalnymi, kulturowymi i religijnymi uwarunkowaniami oraz organizacją procesu wychowania z odniesieniami do szczegółowych dyscyplin pedagogicznych i specjalizacji pedagogicznych, a nade wszystko do pracy socjalnej, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej i społecznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Seminarium podejmuje kwestie pedagogiczne wraz z zagadnieniami metodologicznymi i formalnymi pisania pracy naukowej z zakresu pedagogiki ogólnej. Poszczególne fazy pracy w ramach seminarium obejmują: 1) poszukiwanie tematu pracy; 2) tworzenie koncepcji wyjściowej obejmującej pomysł badawczy (hipoteza, główny problem oraz problemy szczegółowe; 3) prezentacja poszczególnych części pracy stwarzająca okazję do dyskusji nad sposobami i techniką redagowania pracy naukowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Gogacz M.: Podstawy wychowania, Niepokalanów, 1993.
HEJNICKA-BEZWIŃSKA T. (red.), Pedagogika ogólna: Tradycja-Teraźniejszość-Przyszłość, Bydgoszcz, WSP, 1995
Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981
KWIECIŃSKI Z. - B. ŚLIWERSKI (red.), Pedagogika, t. 1, t. II, Warszawa, WN PWN, 2003.
NOWAK M. - MAGIER P. - I. SZEWCZAK (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin, KUL - Gaudium, 2010.
Nowak M.: Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin, 1999.
NOWAK M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, WAiP, 2008.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem