Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Joanna Wołos
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:05600-0500-0503CWI0856
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Student zna pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych.
C2. Potrafi dokonać klasyfikacji niepełnosprawności.
C3. Wie, jakie ćwiczenia stosować w terapii i jakimi zasadami się kierowac.
Wymagania wstępne
Student zna pojęcia z zakresu tematyki zajęć.
Jest świadomy ważności prawidłowego rozwoju jednostki.
Wie, jakie trudności pojawiają się na drodze rozwoju.
Potrafi podać zestaw metod, technik i ćwiczeń oraz prawidłowo dostosować do jednostki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Student zna definicję specjalnych potrzeb edukacyjnych.
W2. Wie, jak przebiega prawidłowy rozwój dziecka.
W3. Nie są mu obce różne trudności powstające na drodze rozwoju jednostki.
W4. Zna sposoby wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.UMIEJĘTNOŚCI
U1. Student potrafi określić metody wspomagania rozwoju dziecka z jego indywidualnymi potrzebami.
U2. Umiejętnie dobiera i przeprowadza ćwiczenia terapeutyczne dostosowane do każdego dziecka.
U3. Charakteryzuje uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Studenta cechuje wiedza z zakresu tematyki zajęć.
K2. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
K3. Wykazuje sie znajomością metod i technik wykorzystywanych w pracy terapeutycznej.
K4. W relacjach nauczyciel - uczeń kieruje sie empatycznym podejściem i w pełni akceptuje dziecko o specjalnych potrzebach.
Metody dydaktyczne
dyskusje problemowe, burza mózgów, ćwiczenia w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Wyjaśnienie elementarnych pojęć.
2. Zapoznanie studentów z różnymi chorobami i typami niepełnosprawności dotykającymi uczniów.
3. Rozporządzenie ministra edukacji w sprawie nauczania, wychowania w poszczególnych typach szkół.
5. Omówienie systemu działań prowadzonych w szkołach.
6. Programy i dokumenty tworzone przez nauczycieli i specjalistów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie z oceną na podstawie ustnego pytania.

Ocena ndst
Wiedza. Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu tematyki podejmowanej na zajęciach.
Umiejętności. Nie potrafi dokonać charakterystyki poszczególnych typów niepełnosprawności.
Kompetencje. Nie dopasowuje zestawu ćwiczeń do określonego rodzaju niepełnosprawności.
Ocena dst
Wiedza. Student zna elementarne pojęcia poruszane na zajęciach.
Umiejętności. Z pomocą prowadzącego podaje przykład dokumentu szkolnego.
Kompetencje. Stara się być odpowiedzialny i cierpliwy w pracy terapeutycznej.

Ocena dobra
Wiedza. Zna pojęcia i omawia choroby i typy niepełnosprawności.
Umiejętności. Wie, jaka dokumentacja jest prowadzona przez dyrekcję i zespół specjalistów w szkole.
Kompetencje. Wrażliwy na problemy edukacyjne, aktywny i chętny do pracy z dzieckiem.

Ocena bardzo dobra.
Wiedza. Posiada szeroką wiedzę z zakresu tematyki ćwiczeń.
Umiejętności. W prowadzeniu terapii potrafi dobierać metody, techniki i zestaw ćwiczeń do każdego dziecka.
Kompetencje. Gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i współpracy z otoczeniem.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
brak!
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę