Pedagog szkolny w dynamizowaniu funkcji szkoły (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:05900-0500-0503KON0858
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zapoznanie z zasadami i formami animacji społecznej i kulturalnej oraz formami pracy w powyższych aspektach pedagoga szkolnego, aby student nabył kompetencje praktyczne w zakresie roli pedagoga szkolnego w dynamizowaniu poszczególnych funkcji szkoły. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodologicznymi podstawami pracy pedagoga szkolnego w dynamizowaniu funkcji szkoły. Studenci nabędą umiejętności projektowania działań , właściwego organizowania warsztatu pracy pedagoga szkolnego, doboru form, metod pracy pedagoga szkolnego celem dynamizowania poszczególnych funkcji szkoły.
Wcześniejsze zaliczenie wskazanych zajęć.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Metody i formy dynamizowania funkcji szkoły. Pedagog szkoły jako animator form dynamizowania poszczególnych funkcji szkoły.Sojusznicy pedagoga szkolnego w dynamizowaniu poszczególnych funkcji szkoły.Projekt dynamizowania funkcji dydaktycznej szkoły.Projekt dynamizowania funkcji wychowawczej.Projekt dynamizowania funkcji opiekuńczej szkoły. Projekt dynamizowania funkcji kulturotwórczej szkoły.Ewaluacja realizacji projektów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa: Grajewska G., Doliński A. \"Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych\", [T.1], Zielona Góra 2002.Jundziłł I. \"Rola zawodowa pedagoga szkolnego\" ,Warszawa 1980.Sałasiński M., Budziukiewicz B. \"Vademecum pedagoga szkolnego\", Warszawa 2003.Załącznik do Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 7 listopada 1975 r. w sprawie pracy nauczyciela - pedagoga szkolnego, Dz. Urz. MOiW 1975., Nr 11, poz. 112.Uzupełniająca: Pod red. Rejznera A. \"AGRESJA w szkole: spojrzenie wieloaspektowe\" Warszawa 2004.Dambach K. \"Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej\", przekł. Aleksandra Ubertowska, Gdańsk 2003.Gordon T. \"Wychowanie bez porażek w szkole\" ,Warszawa 1995.Hauk D. \"Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji\", Kielce 2003.Stryczniewicz B.\"Spotkania w klasie szkolnej. Propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko)\", Kraków 2001.Damus B. \"Z doświadczeń pedagoga szkolnego\", \"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze\" 2002, nr 6, s. 46-48. Dzikomska-Kucharz, A. \"Pedagog w szkole\", \"Edukacja i Dialog\",2003, nr 1, s. 24-31.Ilnicka R. \"Poszukuję nowych metod pracy : pedagodzy szkolni o swojej pracy\", \"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze\", 2003, nr 1, s. 44-45.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę