Modele i systemy resocjalizacji (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 10
Kod ECTS:00000-0500-0503WYK0627
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Studenci poznają podstawy systemowe działań korekcyjnych. Omawiane są zagadnienia z obszaru jurydycznego, opiekuńczo- wychowawczego i naprawczego. Swoją charakterystykę znajduje systemy celkowy i progresywny. Omawiane są współczesne metody i formy oddziaływań w warunkach izolacyjnych (system programowanego oddziaływania). Prezentowane są metody case worku i case study. Charakteryzowana jest działalność kuratorów rodzinnych i karnych.
Studenci uczestniczą w praktycznym konstruowaniu propozycji oddziaływań systemowych wobec wybranych podopiecznych instytucji resocjalizacyjnych.
W wyniku udziału w tak poprowadzonych zajęciach studenci nabywają kompetencji w zakresie identyfikacji problemów i są wdrożeni do aktywnej pracy własnej.
Wymagania wstępne
Zaliczenie I roku studiów I stopnia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
-pozwalają na samodzielne identyfikowanie problemów, w tym na ocenę możliwości projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych;
-studenci potrafią oceniać skuteczność podejmowanych oddziaływań wspierających;

WIEDZA K_W07 K_W09 K_W13

UMIEJĘTNOŚCI K_U08 K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) K_K02 K_K04
Metody dydaktyczne
Wykład aktywizujący, elementy metody projektowej
Treści programowe przedmiotu
? -Dewiacje, kontrola społeczna, zachowania zbiorowe i ruchy społeczne w Polsce ostatniej dekady;
-Osobowość społeczna a wychowanie w społeczeństwie;
-Kultura masowa a generowanie zachowań antyspołecznych. Subkultury młodzieżowe;
-Podstawowe systemy traktowania( resocjalizacji) osób popełniających przestępstwa( celkowy, izolacyjny, progresywny, reformatoriów);
-Projektowanie indywidualnych oddziaływań korekcyjnych wobec nieletnich( Indywidualne Programy Resocjalizacji i Reedukacji);
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Udział w zajęciach, test zaliczeniowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Z. Ostrihańska, A. Greczuszkin. Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. Norbertinum, Lublin 2000.
B. Urban. Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu. UJ , Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca:

-T. Wach. Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych. KUL, Lublin 2009;
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin