Pedagogika porównawcza (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:05700-05-0503SEM0054
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zapoznanie magistrantów z teoretycznymi i metodologicznymi podstawami badań w pedagogice porównawczej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Jak w zestawie wykładowym. Podejmowane są jednak także i inne tematy o charakterze komparatywnym. Dotyczą one zwłaszcza: polityki oświatowej krajów rozwiniętych, różnych rozwiązań systemowych, koncepcji kształcenia, innowacji pedagogicznych, młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie oraz roli tzw. kontekstu kulturowego w kształtowaniu się specyficznych cech oświaty i szkolnictwa w wybranych państwach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
I. Jagoszewska, Bibliografia szkolnictwa i oświaty na świecie 1989-1998, Stalowa Wola 2000
Bibliografie: zawartości czasopism i druków zwartych
Zestawy bibliograficzne z internetu.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem