Historia opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Marian Surdacki
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:14500-05-0503SEM0017
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Najlepiej wcześniejsze uczestnictwo w jakimkolwiek proseminarium historycznym i umiejętność prowadzenia kwerend archiwalnych.; Dla studentów Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych, ewentualnie teologicznych, o podstawowej znajomości warsztatu historycznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Prowadzenie prac badawczych na temat bardzo różnych problemów związanych z historią opieki społecznej a także historią szkolnictwa. Wszystkie powstające prace magisterskie są nowatorskie, oparte na kwerendach archiwalnych, mają, więc, charakter naukowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Samodzielnie wyszukana przez seminarzystów.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem