Prawo rzymskie (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0043
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Prawo rzymskie
Efekty kształcenia:
K_K01Jest gotów do oceny poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie znaczenie odpowiedzialnego wypełniania swojej roli zawodowej także w sytuacjach zmieniających się potrzeb społecznych. Uznaje konieczność rozwoju zawodowego.
K_K06Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o normy etyczne i prawne, na podstawie krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.
K_K07Odpowiedzialnie wypełnia swoją rolę zawodową oraz zobowiązania społeczne.
K_U01Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.
K_U02Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych (typowych i nietypowych) procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U12Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w tym uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.
K_W01Zna miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk i ich relacje do innych nauk i dyscyplin naukowych.
K_W02Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe instytucji prawnych, w tym główne kierunki ewolucji i najważniejsze osiągnięcia w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa.
K_W03Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_W05Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach wykładni prawa.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL ĆWICZEŃ: Właściwe zrozumienie podstawowych instytucji prawnych z zakresu prawa rzymskiego, nabycie umiejętności rozwiązywania kazusów prawnych oraz porównanie rozwiązań prawnych prawa rzymskiego ze współczesnym polskim prawem cywilnym.
w zakresie wiedzy: nabycie znajomości zasad, instytucji i podstawowych pojęć prawa rzymskiego; zdolność rozumienia oddziaływania prawa rzymskiego na współczesne systemy prawa,
w zakresie postaw: ugruntowanie przekonania o dużej stabilności prawa i o jego nieprzemijającej wartości,
w zakresie umiejętności: kształtowanie umiejętności krytycznego analizowania i oceny informacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia organizacyjne. Pojęcie prawa rzymskiego
Historyczny rozwój państwa rzymskiego
Historyczny rozwój źródeł prawa rzymskiego. Kodyfikacja justyniańska
Zaliczenie z zagadnień wstępnych
Prawo procesowe - rozwój i organizacja procesu rzymskiego
Prawo procesowe - postępowanie w fazie in iure
Prawo procesowe - postępowanie w fazie apud iudicem. Środki ochrony pozaprocesowej
Zaliczenie z prawa procesowego
Prawo osobowe - zdolność prawna. Status. Capitis deminutio
Prawo osobowe - zdolność do czynności prawnych
Prawo osobowe - wady oświadczenia woli
Prawo rodzinne - agnacja, kognacja. Prawo małżeńskie
Prawo rodzinne - patria potestas
Prawo rodzinne - opieka i kuratela
Zaliczenie z prawa osobowego i rodzinnego
Prawo rzeczowe - pojęcie i podział rzeczy
Prawo rzeczowe - possessio
Prawo rzeczowe - własność
Prawo rzeczowe - iura in re aliena
Zaliczenie z prawa rzeczowego
Zobowiązania - pojęcie i podział zobowiązań
Zobowiązania - skutki niewykonania zobowiązania
Zobowiązania - obligationes ex contractu, quasi ex contractu
Zobowiązania - obligationes ex delicto, quasi ex delicto
Zobowiązania - umocnienie i umorzenie zobowiązań
Zaliczenie z prawa obligacyjnego
Prawo spadkowe - pojęcie i podstawy dziedziczenia
Prawo spadkowe - dziedziczenie ex testamento
Prawo spadkowe - dziedziczenie ab intestato. Skutki nabycia spadku. Zapisy
Zaliczenie z prawa spadkowego. Podsumowanie zajęć
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca na tekstach źródłowych z prawa rzymskiego i polskiego kodeksu cywilnego, rozwiązywanie kazusów prawnych
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie wszystkich partii materiału
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, wyd. 4, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008 (Podręcznik do nauki prawa rzymskiego zawierający wszystkie wymagane programem zajęć zagadnienia. Istnieje możliwość wykorzystania również innych podręczników o podobnym charakterze. Należą do nich m. in.: K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Wyd. 5, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997; W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Wyd. 5, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003).
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Teksty źródłowe: Ustawa XII Tablic,Gai Institutiones, Codex Theodosianus, Corpus Iuris Civilis (Teksty prawne obrazujące rozwój prawa rzymskiego począwszy od pierwszej rzymskiej kodyfikacji z V w. przed Chr. do zbiorów prawa justyniańskiego z VI w.).
2.K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (zbiór najpopularniejszych łacińskich reguł, powiedzeń i przysłów prawniczych z wykazem ich zastosowania we współczesnych systemach prawnych).
3.J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007 (Praca jest zbiorem podstawowych terminów łacińskich i polskich, pojęć i definicji. Grupuje wybrane, najciekawsze teksty źródłowe w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem oraz zestawia rzymskie sentencje prawne z odwołaniami do prawa współczesnego).