Globalne procesy społeczne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:14900-XXXX-WYK0017
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?