Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:03900-XXXX-CWI0099
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2022/2023
Rozkład zajeć 2021/2022
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2022/2023
Rozkład zajeć 2021/2022
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z percepcją krajobrazu, zasadami kształtowania przestrzeni, ogólnymi zasadami kompozycji, metodyką projektowania, uwzględniając normy i etapy postępowania, zasad etyki zawodowej, etapów zadania projektowego.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student formułuje i definiuje zagadnienia związane z percepcją krajobrazu, zasady kształtowania przestrzeni, ogólne zasady kompozycji. Wymienia różne metod projektowania, uwzględniające normy i etapy postępowania projektowego. Wylicza i charakteryzuje zasad etyki zawodowej, etapów zadania projektowego.
Umiejętności:
Student interpretuje i stosuje zagadnienia związane z pojęciem przestrzeni i krajobrazu, ich strukturą i typologią. Posługuje się ogólnymi zasadami kompozycji, stosuje zasady kompozycji dla osiągnięcia określonego efektu, interpretuje pozyskane materiały i informacje, wdraża metodykę projektowania, wykonuje proste kompozycje przestrzenne z zakresu obiektów architektury krajobrazu, formułuje zadania projektowe, charakteryzuje i rozróżnia poszczególne kategorie obiektów architektury krajobrazu. Student zaprezentuje, omówi i broni w dyskusji swojej pracy projektowej.
Inne kompetencje (postawy):
Student wykazuje się wrażliwością na piękno.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
ćwiczenia, metody dialogowe, metody warsztatowe, metody problemowe
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
komputer, rzutnik multimedialny, pracownia z deskami kreślarskimi
Treści programowe przedmiotu
[mgr inż. Jan Kamiński - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Pojęcie przestrzeni i krajobrazu. Percepcja krajobrazu. Podstawy sztuki komponowania. Zasady ergonomii. Metody projektowania. Metody studialne i projektowe. Dokumentacja projektowa. Metody prezentacji projektu. Etyka zawodowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
obecność na zajęciach (10%), aktywne uczestnictwo w zajęciach (10%), przygotowanie prac zaliczeniowych (60%), ćwiczenia rysunkowe wykonywane podczas zajęć (15%), przygotowanie referatów (5%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Bogdanowski J., 2000, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa;
2.Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda A., Novak Z., 1979, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa - Kraków
3.Ciołek G. (uzupełnienie J. Bogdanowski), 1978, Ogrody polskie, Arkady, Warszawa
4.Ciołek G., 1955, Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. PWN, Łódź -Warszawa
5.Giedych R., Szumański M., 1998, Krajobraz z paragrafem, Wyd. SGGW, Warszawa
6.Giżycki F., 1976, 0 przyozdabianiu siedlisk wiejskich, Warszawa
7.Greenoak F., 1996, Woda w małym ogrodzie, Elipsa, Warszawa
8.Hobhouse P., 2005, Historia ogrodów, Arkady, Warszawa
9.Holmes C, 2002, Najpiękniejsze ogrody świata, Horyzont, Warszawa
10.Kluckert E., 2000, European garden design. Kónemann, Cologne
11.Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa
12.Kruger U., 1997, Ogrody rustykalne, Morex, Warszawa
13.Majdecki L., 1978, Historia ogrodów, PWN, Warszawa
14.Majorowski M., 2005, Najpiękniejsze parki i ogrody Polski, Bellona, Warszawa
15.Neufert E., 1995, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa
16.Pokorski J., Siwiec A., 1998, Kształtowanie terenów zieleni, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
17.Rylke J., 1999, Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu, Wyd. SGGW, Warszawa
18.Siewniak M., Mitkowska A., 1998, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa
19.Williams R., 1996, Piękne ogrody, Arkady, Warszawa
20.Wilson A.,2008, Ogrody. Projekty, realizacje, Arkady, Warszawa
21.Wojciechowski L., 1999, Zawodowy rysunek budowlany, WSiP SA., Warszawa
Literatura uzupełniająca:

Inne pomoce dydaktyczne:
materiały kartograficzne (mapy zasadnicze, sytuacyjno-wysokościowe, topograficzne), materiały ikonograficzne i opisowe, narzędzia rysunkowe, przykłady projektów i ich realizacji, prezentacja multimedialna.