Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Kod ECTS:11300-XXXX-1001CWI0200
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty kształcenia kierunkowego » Sieci komputerowe i Internet
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL ZAJĘĆ:
Wprowadzenie do sieci komputerowych. Zapoznanie studentów z podstawami komunikacji w świecie skoncentrowanym na sieciach. Omówienie roli protokołów w sieciach komputerowych. Przedstawienie zalet modelu warstwowego sieci. Zaprezentowanie roli adresacji w sieciach komputerowych. Przedstawienie funkcjonalności oraz protokołów kolejnych warstw modelu OSI: warstwa aplikacji, warstwa prezentacji, warstwa sesji, warstwa transportowa, warstwa sieci, warstwa łącza danych oraz warstwa fizyczna. Zapoznanie studentów z siecią Ethernet. Wprowadzenie do planowania i okablowania sieci. Konfigurowania i testowanie sieci.
ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Student zna podstawy sieci komputerowych. Student rozumie model warstwowy sieci. Student zna podstawowe pojęcia, urządzenia oraz protokoły sieciowe. Student rozumie etapy planowania, konfiguracji i testowania sieci komputerowych.
WIEDZA:
Student wie jak działają współczesne sieci komputerowe. Student zna budowę modelu warstwowego sieci. Student zna rolę urządzeń i protokołów sieciowych. Student zna zasady planowania, konfiguracji oraz testowania sieci komputerowych.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi zbudować prostą sieć komputerową. Student umie zaplanować, skonfigurować oraz przetestować sieć komputerową.
Student umie wskazać podstawowe protokoły sieciowe funkcjonujące w prostej sieci komputerowej.
INNE KOMPETENCJE (POSTAWY):
Student ma świadomość zdobytej wiedzy i umiejętności. Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie. Student wie jak identyfikować i rozwiązywać podstawowe problemy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[Mgr Ewa Liśkiewicz, Mgr Marek Persona - 2011/12]
TREŚĆ ZAJĘĆ:
Żyjąc w świecie skoncentrowanym na sieciach. Kluczowe składniki każdej sieci. Szanse i wyzwania stawiane przed sieciami konwergentnymi. Charakterystyka architektury sieci: odporność na uszkodzenia, skalowalności, jakość usług oraz bezpieczeństwo. Komunikacja przez sieć. Struktura sieci, w tym urządzeń oraz nośników, która jest niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji. Funkcja protokołów w komunikacji sieciowej. Zalety korzystania z modelu warstwowego do opisania funkcjonalności sieci. Rola każdej warstwy w dwóch najważniejszych modelach sieciowych: modelu TCP/IP oraz modelu OSI. Rola adresowania w komunikacji sieciowej. Funkcjonalność warstwy aplikacji oraz jej protokołów. Warstwa transportowa. Rola protokołów warstwy transportowej i usług wspierających komunikację w sieci. Warstwa sieciowa. Zasady grupowania urządzeń w sieciach komputerowych. Hierarchiczna adresacja urządzeń. Podstawy trasowania, adresów następnego skoku oraz przekazywania pakietów do sieci docelowej. Adresowanie w sieci - IPv4. Rola protokołów w warstwie łącza danych. Rola protokołów warstwy fizycznej i usług w zakresie wspierania komunikacji w sieci komputerowej. Podstawowe cechy w sieciach Ethernet. Planowanie i okablowanie sieci. Konfiguracja i testowanie sieci.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
FORMA ZAJĘĆ:
Metody dialogowe i problemowe, prezentacja, praca indywidualna i w grupie, zajęcia na pracowni komputerowej w środowisku sieciowym
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMOCY DYDAKTYCZNYCH:
Rzutnik multimedialny, Symulator sieci Cisco Packet Tracer , zestaw CCNA Exploration Premium Pod
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA:
Kolokwium - 25%
Zadanie praktyczne - 25%,
Test finalny na platformie cisco.netacad.net - 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Mark Dye, Rick McDonald, Antoon Rufi, Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press 2008
2. Wendell Odom, CCNA Official Exam Certification Library (Exam 640-802), Third Edition, Cisco Press 2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Curriculum dostępne na serwerze cisco.netacad.net (po zalogowaniu)
INNE POMOCE DYDAKTYCZNE:
Symulator sieci Cisco Packet Tracer