Pedagogika czasu wolnego (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503CWI0824
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:
Przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu problematyki pedagogiki czasu wolnego. Ukazanie znaczenia odpowiednio zorganizowanego czasu wolnego dla rozwoju człowieka. Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania czasu wolnego w rożnych typach środowisk wychowawczych.Zamierzone efekty kształcenia.Uczestnik po ukończeniu zajęć potrafi:Wiedza Definiować pojęcia, wyjaśnić genezę, znać formy, funkcję oraz zagadnienia związane z czasem wolnym. Wyjaśniać zależności między formą spędzania czasu wolnego a rozwojem człowieka. Opisać istotę, genezę, cel, metody i postulaty pedagogiki czasu wolnego. Wyjaśnić role rożnych środowisk wychowawczych i ich przedstawicieli w organizacji czasu wolnego. Posiadać wiedzę z zakresu organizacji konstruktywnych form czasu wolnego w różnych typach środowisk i instytucji wychowawczych. Znać różne formy spędzania czasu wolnego przez poszczególne grupy wiekowe, z uwzględnieniem kwestii globalizacji, a także roli mediów w sposobie organizowania formy wypoczynku.
Umiejętności:
Analizować wartości wychowawcze czasu wolnego. Projektować konstruktywne formy spędzania czasu wolnego. Analizować rolę wychowawcy w organizacji czasu wolnego dla dzieci. Organizować czas wolny. Wyszukiwać w literaturze pedagogicznej oraz prowadzić gry i zabawy.Inne kompetencje Wzrost zainteresowania problematyką czasu wolnego. Dbałość o organizacje konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. Wrażliwość na potrzeby i mozliwości
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
treści programowe
Zagadnienia teoretyczne z zakresu pedagogiki czasu wolnegoń Zjawisko czasu wolnego (definicje, pojęcia pokrewne: rekreacja, rozrywka, wczasy odpoczynek, dynamika rozwojowa czasu wolnego, budżet czasu, kryteria czasu wolnego, funkcje czasu wolnego, czas wolny a wczasy, czas wolny a zabawa, czas wolny a zajęcia rozwijające, formy spędzania czasu wolnego)
Pedagogika czasu wolnego (definicja, geneza, cel, postulaty)
Wychowanie do wczasów (istota, metody, wychowanie do wczasów jako kształcenie osobowości, rola środowisk wychowawczych w procesie wychowaniu do wczasów rola i zadania nauczyciela-animatrora czasu wolnego, wychowanie do czasu wolnego w dobie globalizacji, wpływ bezrobocia na czas wolny współczesnej rodziny, wpływ mediów na czas wolny dzieci i młodzieży (TV, komputer, internet)
Projektowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego w różnych typach środowisk wychowawczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Metody:- aktywizujące, - warsztatowe, - podające Pomoce dydaktyczne:- rzutnik, - laptop, - gry dydaktyczne, zabawki niezbędne do prowadzenia zabaw
forma i warunki zaliczenia Sprawdzanie obecności na zajęciach, dodatkowe plusy za aktywność na zajęciach, kolokwiumaktywność - 25% obecność na zajęciach - 25%, kolokwium - 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: 1. Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2004;2. Dąbrowski Z., Czas wolny dzieci i młodzieży, Warszwa 1966;3. Kamiński A., Czas wolny i jego problematyka społeczno- wychowawcza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965;
Literatura uzupełniająca:1. Daszykowska J., Pelczar R., Czas wolny przeeszłość- teraźniejszość - przyszłość, Stalowa Wola 2009;2. Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993;3. Bączek J., Animacja czasu wolnego w turystyce, Warszawa 2009;4. Beer U., Czas wolny w rodzinie, Warszawa 2005;