Praktyczna nauka języka greckiego (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Kod ECTS:09500-XXXX-0406CWI0104
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 9
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
C1-Stworzenie podstaw dla dalszych studiów nad grecką literaturą klasyczną i językiem greckim w różnych odmianach dialektalnych (np. dialekt attycki, koine);
C2-Lektura i analiza filologiczna tekstów greckich, tłumaczenie tekstu greckiego na język polski i odwrotnie mające umożliwić studentom nabycie kompetencji językowych oraz translatorskich w zakresie podstawowej znajomości języka.
Wymagania wstępne
W1-Zaliczenie semestru \"Praktycznej nauki języka greckiego\" w roku I studiów pierwszego stopnia w zakresie Filologii klasycznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
-K_W01/ ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju/ H1A_W03, H1A_W09;
-K_W02/ zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym/ H1A_W03, H1A_W09;
-K_W04/ ma podstawową wiedzę językoznawczą/ H1A_W03

UMIEJĘTNOŚCI
-K_U04/ potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego/ H1A_U03;
-K_U05/ potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie/ H1A_U05;
-K_U07/ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny/ H1A_U03;
-K_U08/ umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej/ H1A_U02;
-K_U13/ posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków/ H1A_U06.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
-K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01;
-K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H1A_K03;
-K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04;
-K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05.
Metody dydaktyczne
Forma praktycznych ćwiczeń językowych:
a. tłumaczenie prostych tekstów z języka greckiego na język polski, z uwzględnieniem analizy morfologicznej i syntaktycznej; identyfikowanie w tekstach omawianych konstrukcji gramatycznych;
b. ćwiczenia gramatyczne – odmiana wybranych paradygmatów deklinacyjnych i koniugacyjnych;
c. tłumaczenie na język grecki prostych zdań polskich;
d. zadania samodzielne związane z utrwaleniem poznanego materiału.
Elementy wykładu konwersatoryjnego dotyczącego wprowadzanego materiału gramatycznego.
Treści programowe przedmiotu
Intensywny kurs języka starogreckiego dla początkujących, uwzględniający teoretyczne wprowadzenie do gramatyki greckiej (fleksji i syntaksy) oraz praktyczne sprawdzenie nabywanych umiejętności związanych z rozumieniem, tłumaczeniem oraz formułowaniem prostych wypowiedzi w języku starogreckim. Problematykę wykładu gramatyki języka greckiego stanowią: a) zjawiska fleksyjne, takie jak; nieregularne w odmianie rzeczowniki deklinacji III o tematch spółgłoskowych oraz rzeczowniki deklinacji III o tematach samogłoskowych; stopniowanie przymiotników (tematowe, pierwiastkowe, supletywne); liczebniki główne oraz porządkowe wraz z odmianą; odmiana starogreckich zaimków osobowych, wskazujących, zwrotnych; b) zjawiska koniugacyjne: odmiana koniunktiwu, optatiwu oraz imperatiwu koniugacji I, odmiana czasowników kontrahowanych, odmiana trybów w czasach historycznych; wprowadzenie deklinacji II atematycznej. Do wykładu gramatyki języka starogreckiego dobrane są odpowiednie teksty z podręcznika głównego oraz teksty uzupełniające, mające na celu zilustrowanie funkcjonowania zjawisk gramatycznych w oryginalnych tekstach greckich. Studenci mają także obowiązek przygotowywania własnych przekładów z języka polskiego na język starogrecki zdań wskazanych przez podręcznik główny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 5:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W01/ Student ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju;
K_W02/ Student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
K_W04/ Student ma podstawową wiedzę językoznawczą;
-efekty w zakresie umiejętności:
K_U05/ Student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie;
-efekty w zakresie kompetencji społecznych:
K_K01/ Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju;

Na ocenę 4:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W01/ Student ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju;
K_W02/ Student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
-efekty w zakresie umiejętności:
-K_U04/ Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;
-K_U05/ Student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie;

Na ocenę 3:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W02/ Student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
-efekty w zakresie umiejętności:
K_U04/ Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;
K_U05/ Student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie;

Na ocenę 2: Student nie posiada wiedzy oraz umiejętności wymaganyh do zaliczenia przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, PWN, Warszawa 2000.
Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, PWN, Warszawa 1954.
Węclewski Z., Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1-2, PWN, Warszawa 2000-2001.
Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t.I-IV, Warszawa 1958-1965.

Literatura uzupełniająca:
Borowska M., Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, OBTA/Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
Korusowie A. i K., Hellenike glotta. Podręcznik di nauki języka greckiego, PWN, Warszawa 1994.
Mastronarde D. J., Introduction to Attic Greek, Ucpress, Berkeley-Los Angeles-London 1993.
Cooper G.L., Cruger K.W., Attic Greek Prose Syntax, vol.I-II, Michigan 1998.
Denniston J. D., Greek Prose Style, Oxford 1960.
Liddell H. G., Scott R., A Greek-English Lexicon, Revised and augmented throughout by H. S. Jones with the assistance of R. McKenzie, Supplement edited by P. G. W. Glare, Oxford 1996.
Luschnig C.A.E., An Introduction to Ancient Greek. A Literary Approach, 2 ed., Indianopolis 2007.
Marinone N., Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, edycja polska pod red. K. Bielawskiego, wydanie 2 poprawione, Homini, Bydgoszcz 2006.