Historia muzyki - XX wiek (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04WYK0024
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
-Zaznajomić z dziełami i ich twórcami muzyki XX i początków XXI w.
-Spowodować żywą reakcję na wszelkie wydarzenia muzyczne w Polsce i na świecie.
-Przygotować do aktywnego uczestnictwa we współczesnym życiu muzycznym.
Zamierzone efekty kształcenia:
Orientacja w kierunkach, technikach kompozytorskich, tendencjach rozwoju muzyki XX i XXI w. Formułowanie uargumentowanych sądów wartościujących dzieła muzyczne XX i XXI w.
Wiedza:
Student winien umieć definiować, opisać a zwłaszcza porównać, rozpoznać i skrytykować różne rodzaje dzieł muzycznych i wydarzeń dziejących się w Polsce i na świecie w XX i XXI w.
Umiejętności:
Nabycie takiej sfery i zakresu umiejętności, aby móc zanalizować, zinterpretować i zweryfikować twórczość kompozytorów XX i XXI w.
Inne kompetencje:
Otwartość na różne postawy wobec zwłaszcza nowych, wcześniej nieznanych objawów twórczości i wydarzeń muzycznych. Wyrażanie sądów zgodnie z sentencją Publiniusza Syrusa Minus saepe pecces, si scias quid nescias (Rzadziej byś popełniał błędy, gdybyś zdawał sobie sprawę z tego, czego nie wiesz)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:

·Przełom XIX i XX w.: neoromantyzm.
·Impresjonizm: Claude Debussy, Maurice Ravel.
·Witalizm: Bela Bartok, Sergiusz Prokofiew, Igor Strawiński.
·Ekspresjonizm: Aleksander Skriabin, Karol Szymanowski.
·Paul Hindemith i muzyka niemiecka.
·Grupa sześciu i inni kompozytorzy francuscy.
·Dymitr Szostakowicz i muzyka radziecka.
·Benjamin Brittrn i muzyka angielska.
·Charles Ives i muzyka amerykańska
·Witold Lutosławski i inni kompozytorzy polscy
·Dodekafonia: Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern.
·Nowy modalizm- Olivier Messiaen
·Punktualizm.
·Muzyka konkretna i elektroniczna.
·Konstruktywizm i Yannis Xenakis
·Aleatoryzm: John Cage i Witold Lutosławski.
·Minimalizm: Philip Glass.
·Tendencje rozwoju muzyki XXI w.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce naukowe:
Zastosowanie metody poglądowej przez słuchanie dziel muzyki XX i XXI w. i dyskusji o nich. Pomocą dydaktyczną nieodzowną w tym celu są płyty CD i DVD oraz odpowiednie do ich specyfiki odtwarzacze, projektory do przekazu partytur, nuty, rękopisy itp.

Forma i warunki zaliczenia:
-Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 25 %,
-Poprawne rozwiązanie testu z wiedzy o muzyce XX w.- 25 %
- Egzamin ustny - 50 %
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:

a) podstawowa
1.Jarzębska A., Spór o piękno. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku, Wrocław 2002.
2.Podhajski M., Kompozytorzy polscy 1918-2000, Gdańsk - Warszawa 2005.
3.Schäffer B., Muzyka XX wieku, Kraków 1975.
4.Szymanowski K., Pisma muzyczne , Kraków 1984.

b) uzupełniająca:
1.Berent J.E., Wszystko o jazzie, Kraków 1969.
2.Busoni F., Zarys nowej estetyki muzyki, Katowice 1962.
3.Dąbek S., Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku,Warszawa 1996.