Zespół chorałowy (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0075
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu.
Poznanie i praktyczne wykorzystanie (wykonanie) repertuaru gregoriańskiego w ramach liturgii oraz podczas prezentacji i koncertów. Zdobycie umiejętności czytania melodii gregoriańskich wykorzystując zapis diastematyczny i neumatyczny. Przygotowanie konkretnych śpiewów w kontekście liturgicznym zarówno liturgii posoborowej jak i trydenckiej wraz z towarzyszącymi im obrzędami (poświęcenia, procesje i.t.p.)Efektem systematycznego udziału studenta w zajęciach mają być w perspektywie bieżącej przygotowane i wykonane śpiewy w swoistym kontekście liturgicznym. W perspektywie dalszej zajęcia mają przygotować uczestników do organizacji wydarzeń muzycznych zarówno w ramach liturgii jak podczas koncertów i prezentacji. Praca w zespole w sposób praktyczny daje mozliwość poznania różnych form muzycznych chorału gregoriańskiego oraz ich kontekstu liturgicznego. Uczestnicy zajęć mają dobrze orientować się w zagadnieniach przygotowania śpiewanej liturgii. Zdobywają również praktyczne umiejętności odczytywania i interpretacji różnych zapisów muzycznych zawartych w kodeksach pochodzących z różnych okresów historycznych. Przygotowywanie również obrzędów, które już nie funkcjonują we wspólczesnej liturgii, takich jak procesje ku czci świętych, dramaty liturgiczne, oficja rymowane pozwalają doświadczyć dawnych form muzycznych będących niegdyś stałą praktyką a dziś stanowiących skarbiec polskiej i europejskiej religijnej kultury muzycznej.Uczestnicy zajęć zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania śpiewu gregoriańskiego w liturgii. Potrafią porównać i opisać dawne zwyczaje wywodzące się z różnych kręgów a także rozpoznać konkretną stylistykę wykonawczą.Zdobyte doświadczenie pozwala uczestnikom przygotować i wykonać śpiewy z zakresu chorału gregoriańskiego.Zajęcia budują otwartość na różnego rodzaju koncepcje wykonawcze chorału gregoriańskiego a także dbałość i troskę o cantus proprius liturgii rzymskiej kościoła katolickiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe.
Przygotowanie śpiewów liturgicznych (chorał gregoriański).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Zajęcia odbywają się w formie próby muzycznej, wokalnej z grupą studentów.

Forma i warunki zaliczenia: Podstawową formą zaliczenia jest udział w zajęciach muzycznych oraz podczas przygotowanych liturgii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne:

Lewkowicz W. Muzyka sakralna. Warszawa 1961.
West. M. Muzyka starożytnej Grecji. Kraków 2003.
Landels.J. Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu. Kraków 2003.
Ferretti P. Estetica gregoriana. Roma 1934.
Wagner P. Gregorianische Formenlehre. Leipzig 1921.
Apel W. Gregorian chant. Indiana 1958.
Wellesz. E. Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej. Kraków 2007.