Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503CWI0458
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć: Przekazanie wiedzy teoretycznej dotyczącej wychowawczej roli zabawek. Nauka praktycznego zastosowania zabawek w celach wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, Zapoznanie z różnymi rodzajami zabawek. Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu odpowiedniego doboru zabawek do potrzeb i poziomu psychofizycznego rozwoju dziecka. Przekazywanie wiedzy i umiejętności dotyczącej zasad prawidłowej organizacji sytuacji zabawowych o charakterze wychowawczym Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza
Definiować pojęcie zabawki, rozpoznawać rodzaje zabawek ze względu na funkcje jakie pełnią w rozwoju dziecka, znać zasady doboru zabawek do rozwoju psychofizycznego dziecka, znać zasady organizacji sytuacji zabawowej o charakterze wychowawczym.
Umiejętności
Analizować role zabawki w rozwoju i wychowaniu dziecka, organizować sytuacje zabawowe o charakterze wychowawczym, edukacyjnym i terapeutycznym, dobierać zabawki do rozwoju psychofizycznego dziecka, wyszukiwać zabawy z użyciem różnych rodzajów zabawek w literaturze, Inne kompetencjeBbałość o prawidłową organizację zabawy dziecka, wrażliwość o odpowiedni dobór zabawek dla dzieci, wyrażanie sądów na temat roli zabawki w życiu i rozwoju dziecka, postępowanie z godnie z zasadami pedagogicznymi mającymi na celu dobro dziecka w sytuacjach problemowych dotyczących zabawy i zabawek
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.Zagadnienia teoretyczne dotyczące zabawek:(definicje, kryteria podziałów, podział zabawek według wybranych autorów, funkcje zabawek, dobór zabawek do psychofizycznego rozwoju dziecka, zasady organizacji "dobrej zabawy", zagadnienia problemowe związane z zabawkami (zabawka a płeć, zabawki militarne i zabawa w zabijanie, zabawki w edukacji, najnowsze technologie i media a "dobra zabawka")
2.Praktyczne zastosowanie zabawek w celach wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych:·zabawki rozwijające procesy poznawcze: spostrzeganie, myślenie logiczne, pamięć, koncentracja uwagi, wyobraźnia, mowa·zabawki rozwijające małą motorykę: konstruowanie, manipulowanie, nawlekanie, przewlekanie itp.· zabawki rozwijające dużą motorykę: równowaga, bilansowanie, zwinność, szybkość, prawidłowa postawa ciała itp.·zabawki rozwijające zmysły, emocje i zachowania społeczne·zabawki edukacyjne w nauczaniu przedmiotowym,·proste przedmioty jako wychowawcze zabawki: eksperymenty, balon, sznurek, gazeta, kolorowy papier i bibuła, dary natury (liście, kasztany, kamyki, piórka),
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Metody:
- aktywizujące,
- warsztatowe,
- podające
Pomoce dydaktyczne:
- rzutnik,
- laptop,
- odtwarzacz CD,
- gry dydaktyczne, zabawki niezbędne do prowadzenia zabaw - materiały plastyczne i techniczne (papiery, materiały itp.)
forma i warunki zaliczenia
Sprawdzanie obecności na zajęciach, dodatkowe plusy za aktywność na zajęciach, przygotowanie i prezentacja pracy zaliczeniowej w grupachaktywność i obecność na zajęciach - 50% praca zaliczeniowa - 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:1.M. Dunin - Wąsowicz, O zabawce w ręku dziecka, Warszawa 19752.
J. Bujak, Zabawki w Europie, Kraków 19883. E. B. Hurlock, Rozwój dziecka , T. 2 , Warszawa 19854. W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987
Uzupełniająca:
1.E. Bieżuńska, M. Wierzbicka, Nowe zabawy i gry sportowe z nietypowymi przyborami, Toruń 20072.J. Stadnicka, Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 19983. H. Johannes, Zabawy z liną i sznurkiem : propozycje zabaw dla różnych grup wiekowych, Kielce 20074. M. Goecke-Seischab, C. Hillebrand-Brem, Zabawy papierem i klejem: 66 pomysłów , które sprawią przyjemność każdemu dziecku, Kielce 2006