Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna – średniowiecze - barok (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
2Literatura powszechna – oświecenie (wykład)Z/1 15 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury - analiza i interpretacja dzieł dawnych (średniowiecze - barok) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
2Historia literatury - analiza i interpretacja dzieł nowożytnych (oświecenie) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka polskiego – słowotwórstwo (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
4Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Czytanie dramatu: antyk - barok (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Mariusz Lach
6Podstawy własności intelektualnej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
7Łacina z elementami kultury antycznej (lektorat)Z/2 30 Ks. dr Dariusz Piasecki
Warsztaty obowiązkowe
1Analiza i interpretacja dzieł nowych - XXI w. (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Analiza i interpretacja dzieł nowych - XXI w. (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
3Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
4Poetyka, cz. I (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
5Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/1 15 Brak obsady
Egzaminy
1Historia literatury - analiza i interpretacja dzieł dawnych (średniowiecze- barok) (egzamin)E/2 0 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
2Historia literatury - analiza i interpretacja dzieł nowożytnych (oświecenie) (egzamin)E/1 0 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka polskiego – fonetyka, fonologia, słowotwórstwo (egzamin)E/3 0 dr hab. Anna Czapla
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska - cz. I (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Język polski dla celów specjalistycznych (nauka, turystyka, biznes) - cz. I (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze